Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Oceanography

نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسیVolume 9, Number 36 (2019-1)


Continuous monitoring of tidal bores by using Acoustic Tomography Technique
پایش پیوسته جریان‌های مدی با استفاده از فناوری تکه‌نگاری صوتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of scouring around submerged pipes by data group categorization method
مدل‌سازی آبشستگی در اطراف لوله‌های مستغرق توسط روش دسته‌بندی گروهی داده‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial and Antioxidant activity of marine limpet Siphonaria carbo
بررسی ویژگی ضد باکتریایی و آنتی اکسیدانی عصاره های آبی و الکلی خاره‌چسب Siphonaria carbo
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Simulation and Experimental Study on Tsunami Propagation and Run-up and the influence of Submerged Breakwater on Run-up
شبیه‌سازی عددی و آزمایشگاهی انتشار و بالاروی موج سونامی و بررسی عملکرد موج شکن مستغرق در کاهش بالاروی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial susceptibility and molecular identification of Nocardiopsis sp. AHA2 from intertidal sediments
بررسی فعالیت ضدمیکروبی و شناسایی مولکولی Nocardiopsis sp. AHA2 از رسوبات ساحل بندر دیلم، خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antagonistic effect of various dietary levels of Aflatoxin B1 and Zearalenone on digestive enzymes activity of fingerling rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
اثر ستیهندگی سطوح مختلف آفلاتوکسین ب1 و زیرالنون جیره غذایی بر فعالیت آنزیم-های گوارشی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchys mykiss)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the pattern of monsoon wind generated wave in the Northwest of the Persian Gulf using coupled atmospheric and wave model
ارزیابی الگوی امواج تحت تاثیر باد موسمی در شمال غرب خلیج فارس با استفاده از شبیه سازی همزمان جو و موج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 35 (2018-10)


Histological Study of Testis in Blue Swimming Crab (Portunus segnis) in Eastern Coasts of Khuzestan Province
یافته علمی: بررسی بافتی بیضه خرچنگ شناگر آبی (Portunus segnis) در سواحل شرق استان خوزستان (خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Potential of Red Algae Gracilaria for Biosorption of Cadmium: Isotherm, Kinetic and Response Surface Methodology Study
ظرفیت جلبک قرمز Gracilaria برای جذب زیستی کادمیوم: مطالعه هم دمایی و روش سطح پاسخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tracing Water Masses in the Gulf of Aden Using a Passive Tracer
ردیابی توده های آب خلیج عدن با استفاده از ردیاب غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consideration of Interpolation Methods on Precipitation and Temperature Data in Southern Caspian Sea Region (Summer and Winter)
بررسی روش‌های درون‌یابی بر داده‌های بارش و دما حوزه جنوب دریای خزر (فصل‌های تابستان و زمستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Run-up Estimation Due to Interaction Solitary Wave with Nonlinear Slope Beaches Using SPH Method
بررسی بالاروی امواج تنها در برخورد به شیب های غیرخطی ساحلی به روش هیدرودینامیک ذرات هموار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Temporal Shoreline Changes in the Gorganrood and Sefidrood Deltas Using the Digital Shoreline Analysis System (DSAS)
مقایسه تغییرات زمانی خط ساحلی دلتای گرگان رود و دلتای سفیدرود با استفاده از سامانه تحلیل رقومی خط ساحلی (DSAS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of the Sediment Grain Size on Metabolic Reaction of Callista umbonella in Oxidative Stress Caused by Hydrocarbon Pollution in the Coast of Assaluyeh (North of the Persian Gulf)
تاثیر دانه بندی رسوبات بر عملکرد سوخت و ساز صدف دوکفه ای Callista umbonella در تنش اکسیداتیو ناشی از آلودگی هیدروکربنی سواحل منطقه عسلویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variation of Phytoplankton Composition and Nutrients near the Fish Cage-Culture in the Southern Caspian Sea, Guilan Offshore
تغییرات ساختار زی‌شناوران گیاهی و مواد مغذی در پیرامون قفس دریایی پرورش ماهیان واقع در جنوب دریای خزر- سواحل گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 34 (2018-7)


The Effect of Environmental Factors on the abundance of Dinoflagellate Cysts in Sediments of the Southeastern Coast of Iran in Hot and Cold Seasons
تاثیر عوامل محیطی بر فراوانی مرحله سیست داینوفلاژله های ساکن رسوبات سواحل جنوب شرقی ایران در فصل های گرم و سرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

3D numerical modeling of wind driven circulation pattern in the Caspian Sea using the primitive equations in the Sigma pressure coordinate
مدل‌سازی عددی سه بعدی جریانات بادرانده در دریای خزر با استفاده از معادلات مقدم در دستگاه مختصات سیگما فشاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Estimation of Extreme Rainfalls of Southern Coast of the Caspian Sea Using Extreme Value Analysis Theory
شناسایی و برآورد بارش‎های فرین سواحل جنوبی دریای خزر بر اساس نظریه مقدار فرین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of soybean lecithin on immunity and some biochemical indices of Salmo trutta caspius
بررسی اثر لسیتین سویا بر برخی شاخص های ایمنی و بیوشیمی خون پیش مولدین ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Effective Components on port's performance using regression model
اثر مؤلفه های مؤثر بر عملکرد بنادر با استفاده از مدل رگرسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Coral Reefs Health Status in Kharg and Khargo Islands
بررسی وضعیت سلامت آبسنگ‌های مرجانی جزایر خارگ و خارگو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Low and High Harmonic Energy Amplification Due to Outer Surf-zone Wave Breaking
مطالعه افزایش انرژی مؤلفه های فرکانس بالا و پایین در اثر شکست امواج در خیزاب بیرونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 33 (2018-4)


Histophysiology of Head Kidney and Blood Lymphatic System in Acipenser persicus in Cold and Warm Seasons
هیستوفیزیولوژی راس کلیه و ساختار ایمنی خون در تا سماهی ایرانی (Acipenser persicus) در دو فصل سرد و گرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Velocity and Angle Effects on the Behavior of Brine Discharge by Inclined Jet into the Stationary and Homogenize Ambient
بررسی اثرات سرعت و زاویه بر رفتار تخلیه پساب شور به وسیله جت مایل در محیط ساکن و لایه بندی نشده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis for Container Dwell Times in Iranian Ports Using Fuzzy AHP Techniques
تحلیلی بر عوامل موثر بر رسوب کانتینر در بنادر ایران با مدل تصمیم گیری سلسله مراتبی در محیط فازی (مورد کاوی: بندر شهید رجایی – بندر عباس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Proper Index of Oil Spill Detection Using Space-Borne Sentinel-2 (Case Study: The Persian Gulf, 15 Feb 2016)
بررسی شاخص مناسب آشکارسازی لکه نفتی با استفاده از تصاویر ماهواره Sentinel-2 (مطالعه موردی خلیج فارس ۲۶ بهمن ۹۴)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Anthropogenic Activity on Coral Reef Fish Assemblages of the Northern Persian Gulf
تأثیر فعالیت انسان بر ماهیان مرجانی شمال خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Photoperiod on the Orientation and Shell Selection Behavior of the Persian Gulf Hermit Crab, Diogenes avarus (Heller, 1865)
تاثیر دوره ی نوری بر رفتار جهت گیری و صدف گزینی خرچنگ منزوی (Diogenes avarus (Heller,1865 خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Hydrodynamic and Morphology of Sefidroud River Delta Using 2D Simulation and Remote Sensing Data
ارزیابی هیدرودینامیک و مورفولوژی دلتای رودخانه سفیدرود با استفاده از شبیهسازی دوبعدی و داده های سنجش از دور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 32 (2018-1)


Protecting Closed and Semi-Closed Seas in Armed Conflicts (Case Study: The Persian Gulf)
حفاظت از محیط‌ زیست دریاهای بسته و نیمه بسته در خلال مخاصمات مسلحانه: بررسی موردی «خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Frequency, Type and Shape of Microplastics in the Low and High Tidal of the Coastline of Bandar Abbas
مقایسه فراوانی، نوع و شکل میکروپلاستیک ها در ناحیه بالا و پایین جزر و مدی سواحل بندرعباس، خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of SWAN Model for Wind Wave Forecasting in the Persian Gulf (Case Study: Farur and Lavan Islands)
ارزیابی عملکرد مدلSWAN در پیش‌بینی امواج ناشی از باد خلیج‌فارس (مطالعه موردی: جزایر فارور و لاوان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the ROMS-SWAN Coupled Model in the Southern Caspian Basin Circulation
ارزیابی مدل تلفیقی ROMS-SWAN در مدل سازی جریان‌های حوزه جنوبی دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Jurisdiction in the International Law of the Sea in Conflict between Right to Protection of Offshore Facilities and Freedom of Navigation
اعمال صلاحیت در حقوق بین الملل دریاها در تقابل میان اصل آزادی دریانوردی و حق حفاظت از تاسیسات فراساحلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Storm Surge Due to Tropical Cyclone Ashobaa in the Coastal Areas of Bushehr and Chabahar
بررسی اثر مد ناشی از طوفان حاره ای آشوبا بر سواحل بوشهر و چابهار (خلیج فارس و دریای عمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Change of Thyroid Hormone Levels in Mesopotamichthys sharpeyi Exposed to Sub Lethal Concentrations of Cadmium
تغییر تعادل هورمون های تیروئیدی ماهی انگشت قد بنی Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874) در مواجهه با غلظت های تحت کشنده کادمیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 31 (2017-10)


Prediction of Gorgan Bay Inlet Performance and Morphological Stability
پیش بینی عملکرد و پایداری ریخت شناسی دهانه خلیج گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Prioritising Effective Factors on Amirabad Port Marketing Services using AHP Model
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی خدمات بندر امیرآباد با استفاده از روش AHP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Leaf, Stem and Root of Mangrove (Avicennia marina) Collected from Nayband Bay in Bushehr Province for Biosynthesis of Silver Nanoparticles
استفاده از برگ، ساقه و ریشه گیاه حرا (Avicennia marina) در منطقه خلیج نایبند (استان بوشهر) برای سنتز زیستی نانوذرات نقره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Assessment of Heavy Metals in Coastal Sediments of the Caspian Sea, Guilan Province
ارزیابی آلودگی برخی فلزات سنگین در رسوبات سواحل جنوب غربی دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphological and Molecular Investigation of Sargassum vulgare and Sargassum fallax (Fucales, Sargassaceae) from the Coasts of Bushehr Nuclear Power Plant, Persian Gulf
بررسی ریخت شناسی و شناسایی مولکولی گونه های Sargassum vulgare و Sargassum fallax Fucales, Sargassaceae)) از سواحل نیروگاه اتمی بوشهر، خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Performance of Caisson Seawalls against Waves-Induced Force
عملکرد دیوارهای ساحلی صندوقه‌ای در برابر نیروی امواج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contamination and Ecological Assessment of Heavy Metals (Hg, Cd, Pb, Ni, V, Cu) in Surface Sediments of Chabahar Bay
آلودگی و ارزیابی اثرات بوم شناختی برخی فلزات سنگین در رسوبات سطحی خلیج چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 30 (2017-7)


Relationships Between Environmental Physicochemical Factors, Zooplankton and Jellyfish Blooms in Chabahar and Pozm Bays (Makran (Oman) Sea)
بررسی ارتباط میان عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط و زئوپلانکتون ها و شکوفایی عروس های دریایی در خلیج چابهار و پزم (دریای مکران (عمان))
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Obtaining Submarine Heading Using Magnetic Wake in Shallow Waters
تخمین خط سیر شناور زیرسطحی با استفاده از بی هنجاری ژئومغناطیسی در آب‌های کم‌عمق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Ecological Risk Index of Heavy Metals in the North of Persian Gulf: Hormozgan and Bushehr Provinces
بررسی مقایسه ای شاخص ریسک اکولوژیک فلزات سنگین در شمال خلیج فارس: استان های هرمزگان و بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Prioritising Factors Influencing the Creation of Dry Ports in Iran by AHP Technique
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار بنادر خشک در ایران با استفاده از روشAHP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Distribution and Morphology of Leucosiidae and Xanthidae Crabs in the Subtidal Waters of the Khuzestan Province (Persian Gulf)
بررسی پراکنش و ریخت شناسی خرچنگ‌های Leucosiidaeو Xanthidae در آب‌های زیر جزر و مدی سواحل استان خوزستان (خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seasonal Measurement of Nutrient Concentrations and Total Alkalinity in the Mond Estuary Ecosystem
بررسی تغییرات زمانی و مکانی مواد مغذی و قلیاییت کل در بوم سامانه مصب مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Heavy Metals (Zn, Cu, Ni, Pb and Cd) Concentration in the Intertidal Sediments of the Kharg Island during Summer and Winter
مقایسه غلظت برخی از فلزات سنگین در رسوبات بین جزر و مدی جزیره خارک (خلیج فارس) در دو فصل تابستان و زمستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 29 (2017-4)


Investigation of the Effect of Monsoon on Diversity and Density of Macrobenthos in Iranian Coast of Makran Sea (Oman Sea)
بررسی اثر مونسون بر تنوع و تراکم کفزیان در سواحل ایرانی دریای مکران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Biodiversity of Macrobenthos in Shadegan Wetland in Spring and Summer 2015 with Emphasis on Dominant Species
بررسی تنوع زیستی کفزیان تالاب شادگان با تاکید بر گونه‌های غالب در بهار و تابستان 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Diversity and Distribution of Phytoplankton Cysts in the Recent Sediments of the Western Chabahar Coasts
بررسی تنوع و پراکنش سیست داینوفلاژله‌ها در رسوبات اخیر سواحل غربی چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a Predicting Model for Initial Oil Droplet Size Distribution due to a Subsea Oil Release
توسعه مدل پیش‌بینی توزیع اولیه اندازه قطرات نفتی ناشی از رهاشدن نفت از زیر سطح دریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Abundance, Distribution and Accumulation of Plastic Resin Pellets and Fragments in the Caspian Sea: A Case Study of Noor Shores
بررسی فراوانی، توزیع و تجمع رزین پلت و فرگمنت های پلاستیکی در دریای خزر: مطالعه موردی ساحل نور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Feeding Regime of Sea Cucumber Stichopus herrmanni Using Nutritional Indices on Coral Reefs of Southeast of the Qeshm Island, Persian Gulf
بررسی رژیم غذایی خیار دریایی گونه Stichopus herrmanni با استفاده از شاخص های تغذیه در آبسنگ های مرجانی جنوب شرقی جزیره قشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategic Programming of Coastal Tourism (Case study: Nowshahr)
ارایه برنامه راهبردی گردشگری ساحلی (مطالعه موردی شهرستان نوشهر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of SST Optimization Using Nudging Scheme in Data Assimilation Method (Case Study: the Persian Gulf)
مطالعه و بررسی بهینه سازی دمای سطح دریا با استفاده از طرحواره رانش در روش همسان سازی داده های ماهواره ای (مطالعه موردی خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Organic and Carbonate Content on Liquid and Plastic Limits of Seabed Soils in the Northern Persian Gulf
بررسی اثر میزان کربنات‌ها و مواد آلی روی حد روانی و حد خمیری در خاک های بستر دریا در نیمه شمالی خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Population Structure Analysis of Large Head Hairtail (Trichiurus lepturus) Using Morphological Methods and Microsatellite in the Persian Gulf and Oman Sea
بررسی ساختار جمعیتی ماهی یال اسبی سر بزرگ (Trichiurus lepturus) با استفاده از روش‌های ریخت‌شناسی و ریزماهواره‌ها در خلیج‌فارس و دریای عمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 28 (2017-1)


Investigation of Heavy Metals in Feathers and Eggs of Female Larus genei from the Musa Estuary
ارزیابی فلزات سنگین در پر و تخم پرنده ماده کاکایی صورتی Larus genei)) در خورموسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Gap of Educational Service Quality of Marine Universities Using SERVQUAL Model (Case Study: Khorramshahr University of Marine Science and Technology)
بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی دانشگاههای دریایی با استفاده از مدل سروکوآل (مطالعه موردی: دانشگاه علوم و فنون خرمشهر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the By-catch Composition of Shrimp Trawlers in Bushehr and Hormozgan Provinces
مقایسه ترکیب صید ضمنی تورهای ترال میگو در استان های بوشهر و هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Water Quality in the Coastal Waters of Hormozgan Province Using Multivariate Statistical Methods
بررسی کیفیت آبهای ساحلی استان هرمزگان با استفاده از روشهای آماری چند متغیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Habitat Suitability of the Dolphins Using MaxEnt in Makran Sea, South of Iran
مدلسازی مطلوبیت زیستگاه دلفین ها در محدوده آب های ساحلی دریایی مکران با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی (MaxEnt)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative Study on Community Structure of Subtidal Macrozoobenthos from Iranian Eastern Waters of the Makran Sea (Oman Sea)
مطالعه کیفی ساختار جوامع بی مهرگان کفزی نواحی ایرانی زیرکشندی شمال شرق دریای مکران (عمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Nitrate and Phosphate on Growth of Algae, Ulva rigida in 40L Out-door Tanks
تاثیر غلظت های مختلف نیترات و فسفات بر رشد جلبک سبز Ulva rigida در تانک های 40 لیتری در فضای باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of WAVEWATCH III Model for Operational Wave Forecasting in the Persian Gulf Using Different Wind Input and Wave Dissipation Source Terms
ارزیابی کارایی مدل WAVAWATCH III در پیش‌بینی عملیاتی امواج خلیج فارس با کاربرد روش‌های مختلف مدل‌سازی انرژی ورودی از باد و استهلاک موج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Macroscopic and Microscopic Study of the Liver and Spleen in Longtail Carpetshark (Chiloscyllium arabicum) from Persian Gulf
مطالعه ساختار بافتی کبد و طحال گربه کوسه عربی (Chiloscyllium arabicum) خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Advisory Opinion of the International Tribunal for the Law of the Sea; Manifestation of Flag State Obligations on Illegal Fishing by Vessels Flying its Flag in the Exclusive Economic Zone of Third State
نظریه ی مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریاها؛ تجلی تعهدات دولت صاحب پرچم راجع به صید غیرمجاز کشتی حامل پرچم وی در منطقه انحصاری اقتصادی دولت ثالث
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 27 (2016-10)


The Effect of Different Saccharomyces cerevisia Yeast on Growth Indices and some of the Hematological and Immune System of Juvenile Acipenser baerii
تاثیر سطوح مختلف مخمر Saccharomyces cerevisiaeبر شاخص‌های رشد و پاره ای از شاخص‌های خونی و ایمنی تاسماهی سیبری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Stress and Displacement of the Offshore Platform Affected by Wave Collision
تحلیل تنش ها و تغییر مکان های سکوی دریایی تحت اثر برخورد امواج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Correlation between Heavy Metals in Chaetomorpha sp. and Water and Sediment in the Pond Drinking Water Treatment Plants in Karoon River Area
بررسی ضریب همبستگی میان فلزات سنگین در جلبک Chaetomorpha sp، آب و رسوب در آبگیر تصفیه خانه های آب شرب محدوده رودخانه کارون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biodegradation of Crude Oil with Associated Bacteria Isolated from the Native Sponge of the Persian Gulf Dictyonella sp.
تصفیه زیستی نفت خام به کمک باکتری های جدا شده از اسفنج بومی خلیج فارس Dictyonella sp.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Morphological Variations among Populations of the Crested Loach,Genus Paracobitis, in the Southeast Caspian Sea Basin using Geometric Morphometric Method
بررسی مقایسه ای ریخت شناسی جمعیت های سگ ماهیان جویباری جنس Paracobitis در حوضه جنوب شرق دریای خزر با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accumulation of Heavy Metals (Cu, Ni, Pb, Cd) in the Sediment and Razor Clam, Solen Roseomaculatus in the Shorelines of Bushehr Province
تجمع فلزات سنگین (Cd, Pb, Ni, Cu) در رسوب و صدف دسته چاقویی (Solen roseomaculatus) در بخشی از سواحل استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimate the Numerical Values of Environmental Parameters Using MODIS Sensor in the Strait of Hormoz
برآورد تغییرات پارامترهای زیست محیطی در تنگه هرمز با استفاده از تصاویر ماهوارهای مودیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Density and Biomass of Two Species of Crustaceans from Copepoda and Cladocera in Babolsar Shore Area
بررسی تراکم و زی‌توده دو گونه سخت پوست پلانکتونی از رده پاروپایان و آنتن‌منشعبان در ناحیه ساحلی بابلسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Community Composition of Phytoplankton in the Bardestan Creek, Persian Gulf
بررسی ترکیب جوامع فیتوپلانکتون خور بردستان، خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Sub Lethal Concentrations of Pesticide Malathion on Hematology Parameters of Rainbow Trout (Oncorhynchus mukiss)
بررسی تاثیر غلظتهای تحت کشنده سم مالاتیون بر پارامترهای (Oncorhynchus mykiss) خون شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 26 (2016-7)


The Effect of Monsoon on Energy Budget of Azumapecten ruschenbergerii (Tryon, 1869) Bivalvia in Chabahar Bay (Oman Sea)
اثر مانسون بر بیلان انرژی دوکفه ای (Azumapecten ruschenbergerii (Tryon, 1869 در خلیج چابهار (دریای عمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying of Regional Scale Forcing on the Spatial Pattern Formation of Heavy Snowfall Hazard in the Gilan Plain (Case Study Feb 2014)
بررسی نقش واداشت‌های ‌منطقه‌ای، در شکل‌گیری الگوی مکانی مخاطره‌ی برف سنگین بهمن 1392 در جلگه‌ی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ecological Growth and Optimal Timing of Planting in Two Economic Seaweeds
بررسی بوم شناسی رشد و زمان بهینه کاشت دو ماکروجلبک اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biodiversity of Brachyura Larval in the Coastal Waters of Hengam Island (Persian Gulf)
بررسی تنوع زیستی لارو خرچنگ های گرد (Brachyura) در آب های ساحلی جزیره هنگام (خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Meteorological Parameters in the Lower and Upper Troposphere During Tropical Cyclone Haiyan
بررسی فراسنج های هواشناختی در وردسپهر زیرین و زبرین در دوره عمر چرخند حاره ای هیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ecological and Biological Study of Macrobenthic Communities in Chalus Shore of the Caspian Sea
بررسی بوم شناختی و زیست شناختی جمعیت کفزیان ساحل شهر چالوس (دریای خزر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gas Hydrate in the Caspian Sea and Assessing the Effects of Global Warming on it.
گازهای هیدراته در دریای خزر و ارزیابی تاثیرات گرمایش جهانی بر آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Some Heavy Metal Concentrations in Coral Ecosystems of Hengam Island, Persian Gulf
بررسی غلظت برخی فلزات ‌سنگین در بوم سامانه های مرجانی جزیره هنگام، خلیج ‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Effect of Environmental Factors on Primary Production in Mahshahr Creeks (Northwest of the Persian Gulf)
بررسی تاثیر عوامل محیطی بر تولید اولیه در خوریات ماهشهر (شمال غربی خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Orientation Behavior of Hermit Crab (Heller, 1865) (Diogenes avarus) in Response to Visual Stimulus and Exposure to Pb
جهت‌گیری خرچنگ منزوی Heller, 1865) Diogenes avarus) در پاسخ به محرک بینایی و مواجهه با سرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 25 (2016-4)


The Effect of Feeding Frequency on Growth and Biochemical Factors of Cultured Ship Juvenile Sturgeon (Acipenser nudiventris)
تاثیر دفعات غذادهی بر شاخص های رشد و بیوشیمیایی بچه ماهی شیپ (Acipenser nudiventris) پرورشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Fine Structure of Zona Radiata in the Oocytes of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) from Initiation to Post-fertilization
بررسی ریزساختار زونا ردیاتا در تخمک قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) از هنگام پیدایش تا پس از لقاح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental and Numerical Investigation on Saltwater Intrusion into Unconfined Coastal Aquifers
بررسی آزمایشگاهی و عددی نفوذ شوری در آبخوان‌های آزاد ساحلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Surface Microtriches of Dollfusiella spinulifera (Cestoda: Trypanorhyncha) in the Persian Gulf
بررسی ریزموهای سطحی (Dollfusiella spinulifera (Cestoda: Trypanorhyncha از خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Catch Composition, Length and Weight Frequency and CPUE of Sardine Purse Seiner in the North-West Oman Sea
بررسی ترکیب گونه‌ای، فراوانی طولی، وزنی و تعیین CPUE (صید به ازای واحد تلاش) در تورهای پرساین ساردین منطقه جاسک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biomonitoring of N-alkanes in the Eggs of Four Tern Species Residue in Banifaror Island, Persian Gulf
پایش زیستی آلکان‏های نرمال در تخم چهارگونه پرستوی دریایی جزیره بنی فارور- خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seasonal Determination of Nutrients Concentration in the Bardestan Creek and Loading Analysis of them on the Persian Gulf
اندازه گیری فصلی غلظت مواد مغذی خور بردستان و تحلیل بارگذاری آنها بر خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Fuzzy DEMATEL Model to Identify and Analyze the Relationship between Factors Affecting Port Privatization in Iran
کاربرد مدل DEMATEL فازی در شناسایی و تحلیل روابط بین عوامل مؤثر بر خصوصی‌سازی بنادر ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monsoon Effects on Polychaetes Biodiversity Patterns in Chabahar Bay (Makran Sea) Subtidal Area
بررسی اثر مانسون بر الگوهای تنوع زیستی پرتاران پهنه زیر جزر و مدی خلیج چابهار (دریای مکران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exponential Basis Functions in Simulation of Solitary Wave Propagation
شبیه سازی انتشار موج تنها به روش بدون شبکه با استفاده از توابع پایه نمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 24 (2016-1)


Accuracy Assessment of the Coral Reef Mapping Using Landsat-8 Imagery- Case Study: Persian Gulf
ارزیابی دقت طبقه‌بندی پوشش صخره‌های مرجانی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8- مطالعه موردی: خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Phylogeny Study of the Sea Anemone Genus Anemonia (Actiniaria: Actiniidae) Based on Mitochondrial (COI) DNA Sequences in the Persian Gulf
بررسی فیلوژنی مولکولی شقایق دریایی جنس Actiniaria: Actiniidae)Anemonia بر اساس توالی DNA میتوکندریایی (COI) در خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Length Structure, Catch Composition, and Catch per Unit Effort of Pharaoh Cuttlefish (Sepia pharaonis) Bottom Trawling in the Gulf of Oman
بررسی ساختار طولی، ترکیب صید و وضعیت تلاش صیادی ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) در ترالرهای کف دریای عمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Histological Structure of Spleen and Head Kidney in Otolithes ruber and Liza abu from Musa Creek
مطالعه ساختار بافتی راس کلیه و طحال ماهی شوریده (Otolithes ruber) و بیاح (Liza abu) خور موسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impacts of Land Use Changes on Water Quality of Anzali International Wetland
اثرات تغییر کاربری اراضی بر کیفیت آب تالاب بین‌المللی انزلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Act on the Marine Areas of Iran in the Persian Gulf and the Oman Sea (1993) and the LOS Convention: Balancing Adaptabilities and Insufficiencies in the Light of Current LOS Developments
قانون مناطق دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان و حقوق بین‌الملل دریا: ارزیابی سازگاری‌ها و نارسایی‌ها در آینه تحولات امروزین حقوق بین‌الملل دریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the Effect of Culture Media on Cell Density and Specific Growth Rate of Scenedesmus obliquus
بررسی تاثیر محیط کشت بر تراکم سلولی و نرخ رشد ویژه Scenedesmus obliquus
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Simulation of Tsunami Waves Forces on Coastal Structures
مدل‌سازی عددی نیروهای وارده از طرف امواج سونامی بر سازه‌های ساحلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Considering the Economic Potential of Antarctica and the Situation of Iran
بررسی پتانسیل اقتصادی جنوبگان و امکان بهره‌برداری اقتصادی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Wave Characteristics Based on Field Data Analysis: A Case Study of Jask
تعیین مشخصات موج مبتنی بر تحلیل داده‌های میدانی: مطالعه موردی بندر جاسک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 23 (2015-10)


Study of Liver and Intestine Tissue Structure in Orange Spotted Grouper (Epinephelus coioides) During Larval Development
مطالعه ساختار بافتی کبد و روده ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) طی مراحل رشد و نمو لاروی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wave Simulation in South of Caspian Sea Using ECMWF (ERA-Interim) Wind Data and Comparing with ISWM II Results
شبیه سازی امواج در جنوب دریای خزر با به کارگیری میدان باد ECMWF (ERA-Interim) و مقایسه با نتایج ISWM II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Some Heavy Metals (Pb, Cd and V) Concentrations in Surface Sediment and the Shell of Oyster (Saccostrea cucullata) in the Lengeh Port, Persian Gulf
بررسی مقادیر سرب، کادمیوم و وانادیوم در رسوبات سطحی و پوسته صدف صخرهای خوراکی (Saccostrea cucullata) در منطقه بندرلنگه، خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Geometric Parameters on the Stress Intensity Factors (SIFs) in Tubular X-joints of Jacket-type Platforms
بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بر ضرایب شدت تنش (SIFs) , در اتصالات لوله ای نوع X سکوهای شابلونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Life Cycle of Acartia tonsa at Salinity and Water Temperature Treatments in the Southern Caspian Sea Water
بررسی چرخه زندگی کوپه پود Acartia tonsa تحت تیمارهای دمایی و شوری مختلف آب حوزه جنوبی دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Long-term Heat Flux Variability in the Caspian Sea
تغییرات طولانی مدت شار گرمایی بین دریای خزر و جو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Pressure Variation on Rubble-Mound Breakwaters Using Wave Momentum Flux Parameter
تخمین دامنه تغییرات فشار ایجاد شده روی بدنه موج شکن توده سنگی با استفاده از مفهوم شار تکانه موج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Stock Assessment of Tenualosa ilisha of Persian Gulf Waters and Western Coast of Malaysia Using MtDNA Genome Sequencing
بررسی ساختار ژنتیکی ماهی صبور (Tenualosa ilisha) آب های خلیج فارس و ساحل غربی مالزی با استفاده از توالی یابی ژنوم میتوکندری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation in Histological Effects of Genistein on the Ovarian Tissue of Fish Three Spot Gourami (Trichogaster trichopterus)
بررسی اثرات فیتو استروژن جنیستئین (Genistein) بر بافت تخمدان ماهی نابالغ گورامی سه‌خال (Trichogaster trichopterus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring Lindane Pesticide in Muscles of (Cyprinus carpio, Rutilus frisii kutum & Liza aurata) in the Southern Coasts of the Caspian Sea
پایش سم لیندان در بافت عضلانی ماهیان کفال (Liza aurata)، کپور معمولی (Cyprinus carpio) و سفید (Rutilus frisii kutum) در سواحل جنوبی دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 22 (2015-7)


Diversity and Distribution of Macrobenthoses of the Nearshore Coastal Zone of Bahrekan (Persian Gulf)
بررسی تنوع گونه ای و الگوی پراکنش کفزیان آب های ناحیه ساحلی بحرکان (خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Changes in Erythropoietin Hormone Levels and Renal Pathological Lesion in Epaulet Grouper (Epinephelus stoliczkae) in Response to Chromium
بررسی تغییرات سطوح هورمون اریتروپوئیتین و ضایعات پاتولوژیک بافت کلیه هامورماهی لکه زیتونی منقوط (Epinephelus stoliczkae) در پاسخ به آلاینده کروم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial and Temporal Concentration of Anionic Surfactant of Water in the Southern Caspian Sea
بررسی تغییرات مکانی- زمانی غلظت سورفاکتانت آنیونی در لایه سطحی آب های منطقه جنوبی دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Some Heavy Metal Pollutions in the Hormuz Islands Coastal Sediments and Their Origin
مطالعه آلودگی فلزات سنگین رسوبات ساحلی جزیره هرمز و منشا آن ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seasonal Variability in Stability and Stratification of Water Column in the Southern Caspian Deep Sea
تغییرات فصلی پایداری و لایه بندی ستون آب در بخش عمیق جنوب دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Morphology of Radula in Two Cone Shells Conus textile and C. coronatus (Conidae)
مقایسه ریخت شناسی رادولا در دو گونه شکم پای Conus textile و C. coronatus از خانواده Conidae
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Seasonal Variations on Diversity and Dominance of Intertidal Polychaeta of the Persian Gulf (Bushehr Province)
بررسی تغییرات فصلی بر تنوع و غالبیت پرتاران منطقه بین جزر و مدی خلیج فارس (استان بوشهر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Hypoxia, Normoxia and Hyperoxia on Hematological and Biochemical Parameters of Two Weight Classes in Farmed Great Sturgeon (Huso huso)
اثرات هیپوکسی، نورموکسی و هیپراکسی بر فاکتورهای هماتولوژی و پارامترهای بیوشیمیایی خون دوگروه وزنی از فیل ماهی (Huso huso) پرورشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientometric and Historiographical Maps of Scientific Products of Iranian Marine Researchers on Caspian Sea Basin in "Web of Science" During 1992-2013
تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تاریخ نگاشتی تولیدات علمی محققان علوم دریایی ایران در حوضه‌ آبی خزر در پایگاه استنادی "Web of Science" طی سال‌های 2013-1992
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal and Environmental Analysis of Bushehr Port by AHP-SWOT Integration Approach
تحلیل درونی و محیطی بندر بوشهر با استفاده از رویکرد تلفیقی AHP-SWOT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ecobiological Study of Intertidal Rocky–Sandy Ecosystems in Ouli (Dayyer, Persian Gulf)
مطالعه اکوبیولوژیک بوم سامانه های صخره ا ی- ماسه ای منطقه بین جزر و مدی اولی (بندر دیر، خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Three Dimensional Modeling of Nonlinear Internal Waves in the Gulf of Oman Shelf Region
مدل سازی سه بعدی امواج داخلی غیرخطی در ناحیه فلات قاره خلیج عمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Various Levels of Dietary Protein on Bioenergetics’ Parameters of Snow Trout (Shizothorax zarudnyi) Juveniles
تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی بر عملکرد رشد و ترکیب بیوشیمیایی لاشه بچه ماهیان سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi, Nikolskii, 1897)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Finite Element Modeling of Upheaval Buckling of Buried Submarine Pipelines
مدل سازی اجزا محدود کمانش عمودی خطوط لوله دریایی مدفون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 21 (2015-4)


Study of Distribution and Morphological Characters of Alpheus glaber and Alpheus estuarensis Larva Species (Caridea: Alpheidae) in the Mouth of Bahmanshir and Arvand Rivers, (North Persian Gulf)
پراکنش و بررسی خصوصیات ریخت‌شناسی مراحل لاروی گونه‌های Alpheus glaber و Alpheus estuarensis از خانواده Alpheidae در مصب بین دهانه‌ رودخانه‌های اروند و بهمنشیر (شمال خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Plasma Level of Steroid Hormones (Estradiol 17β, 17α20β Hydroxy Progesteron and Cortisol) and Electrolytes, During Different Stages of Reproductive Cycle in Rutilus rutilus caspicus from Bandar Torkaman (South of Caspian Sea)
تغییرات سطح پلاسمایی هورمون‌های استروئیدی (17بتا استرادیول، 17 آلفا 20 بتا هیدروکسی پروژسترون و کورتیزول) و الکترولیت‌ها (کلسیم، سدیم و پتاسیم) طی مراحل مختلف چرخه‌ی تولیدمثلی ماهی کلمه خزری (Rutilus rutilus caspicus) در بندر ترکمن (جنوب دریای خزر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Salinity, Ammonium and Cytokinin on Biomass and Agar Content of Red Alga Gracilaria corticata
بررسی تغییرات شوری، آمونیوم و سیتوکینین بر توده زنده و میزان آگار جلبک قرمز Gracilaria corticata
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Dietary and Muscle Fatty Acids Composition in Siberian Sturgeon (Acipenser baeri Brandt 1869) Fed with Different Levels of Lecithin
تغییرات اسیدهای چرب جیره و عضله در بچه تاس‌ماهیان سیبری (Acipenser baeri Brandt 1869) تغذیه شده با سطوح مختلف لسیتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic Assessment of Extracted Fractions of Sea Cucumber Holothuria parva on Cancer Cell Line (MCF7) and Normal Cells
ارزیابی سمیت سلولی عصاره‌های خیار دریایی Holothuria parva بر رده سلولی سرطان سینه (MCF-7) و سلول‌های نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Environmental Parameters on Economically Important Copepods in Chabahar Bay in 2007
بررسی اثر پارامترهای محیطی بر پاروپایان مهم اقتصادی خلیج چابهار (سال 1387)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calculation of Heat Budget in Chabahar and Pozm Bays
محاسبه بودجه گرمایی خلیج چابهار و پزم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizing Major Iranian Sothern Ports Infrastructure Attributes Using Grey Relational Analysis Model
رتبه‌بندی عوامل ساختاری بنادر اصلی جنوب ایران با استفاده از روش تحلیل رابطه خاکستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Relationship Pattern of Container Trade and Economic Growth of Iran
تعیین الگوی ارتباطی رشد تجارت کانتینری و رشد اقتصادی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evolution of International Legal Regime for the Protection of Marine Environment against Land-Based Pollutants from Montego Bay to Cartagena
تحول رژیم حقوقی بین‌المللی حفاظت از محیط زیست دریایی در مقابل آلاینده‌های مستقر در خشکی؛ از مونتگوبی تا کارتاگنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Distribution of Heavy Metals in Surface Sediments of Sisangan Coasts-The Southern Coast of Caspian Sea
مطالعه پراکنش فلزات سنگین در رسوبات سطحی سواحل سیسنگان- جنوب دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Mercury Accumulation in Surficial Sediments of Musa Estuary (Khuzestan Province, Persian Gulf)
ارزیابی میزان تجمع جیوه در رسوبات سطحی خور موسی (استان خوزستان، خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Myctophids: Great Fatty Acids Resources from Gulf of Oman
فانوس‌ماهیان: ذخائر عظیم اسید‌های چرب در دریای عمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Initial Stocking Density and Diet Type on Growth Indices and Survival Rate of the Caspain Kutum (Rutilus kutum) Larvae
بررسی اثر تراکم اولیه ذخیره‌سازی و نوع جیره غذایی بر رشد و بازماندگی لارو ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 20 (2015-1)


Defining a Design and Planning Framework for Coastal Port-Cities According to the Passive Defense Strategy
تعریف چارچوب طراحی و برنامه ریزی بندر- شهرهای ساحلی با توجه به راهبرد پدافند غیرعامل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Feasibility Study of Promoting Bandar Abbas to a Free Trade-Industrial Port
امکان‌سنجی تبدیل بندرعباس به بندر آزاد تجاری- صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Analysis of Operating Systems in Container Yards
ارزیابی اقتصادی سامانه‌های عملیاتی محوطه‌ای پایانه‌های کانتینری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis and Prioritization of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of the Iranian Dry Ports Using SWOT and AHP Models
تحلیل و اولویت‌بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات بنادر خشک ایران با استفاده از مدل‌های AHP و SWOT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Benzo[a]pyrene and Vibrio alginolyticus on the Tissue Structure of Immune Organs in Epinephelus coioides
اثرات بنزوآلفاپایرن و باکتری Vibrio alginolyticus بر ساختار بافتی اندام‌های ایمنی ماهی هامور معمولی Epinephelus coioides
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Separation of Venom Apparatus, Purification and Identification Method of Conotoxins in Cone Snail Conus terebra thomasi
جداسازی اندام تولید سم و روش استخراج و شناسایی کونوتوکسین‌ها در حلزون‌ مخروطی Conus terebra thomasi
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Oyster (Saccostrea cucullata) as a Biomonitoring Agent of Pb, Cd, Zn and Cu in Intertidal Zones of Hormoz Island, the Persian Gulf
بررسی اویستر Saccostrea cucullata به‌عنوان پایشگر زیستی فلزات روی، مس، سرب و کادمیوم در منطقه بین جزر و مدی جزیره هرمز، خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Ecosystem Health of Bahmanshir Estuary Using Macrobenthic Based AMBI and Bentix Indices
بررسی سلامت بوم سامانه مصب رودخانه بهمنشیر با استفاده Bentix و AMBI از شاخص های متکی بر کفزیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Population Dynamic of Terapon jarbua (Forsskal, 1775) in the Northern Persian Gulf (Hormozgan Coastal Waters)
پویایی‌شناسی جمعیت ماهی یلی خط کمانی (Terapon jarbua Forsskal, 1775) در شمال خلیج فارس (آب‌های استان هرمزگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Intertidal Rocky Shores Sea Cucumber Species in the North Coast of the Persian Gulf Using the Comparison of the Internal Skeletal Structure
شناسایی گونه های خیار دریایی منطقه جزر و مدی سواحل صخر ه های شمال خلیج فارس با استفاده از مقایسه ساختمان اسکلتی داخلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydrogeochemical Study of the Gorgan Bay and Factors Controlling the Water Chemistry
مطالعه هیدروژئوشیمی و عوامل موثر بر شیمی آب خلیج گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Data Quality Control of the Wave Measurements Buoys in the Caspian Sea
کنترل کیفی داده های بویه های موج نگار در دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effect of Outflow Intrusion the Persian Gulf to the Gulf of Oman on Sound Propagation
مطالعه جریان نفوذی از خلیج فارس به دریای عمان و اثر آن بر روی نحوه انتشار صوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of the Reshaped Profile Parameters of Berm Breakwaters Considering Various Wave Conditions
تخمین پارامترهای نیمرخ تغییر شکل یافته موج شکن های سکویی تحت تأثیر شرایط مختلف امواج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 19 (2014-10)


Effects of Copper Sulphate (CuSO45H2O) & Potassium Permanganate (KMnO4) on Bacterial Load of Water, Skin & Gill of Iranian Sturgeon Fingerlings (Acipenser persicus)
اثرات سولفات مس و پرمنگنات پتاسیم بر بار باکتریایی آب، پوست و آبشش بچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Temporal and Spatial Distribution of Hermit Crabs in the Intertidal Zone of Larak Island (Strait of Hormuz, Persian Gulf)
بررسی پراکنش زمانی و مکانی خرچنگ‌های منزوی در ناحیه جزر و مدی جزیره لارک (تنگه هرمز، خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Mangrove Forests Structure in Gabrik, Eastren Jask and Western Jask Protected Area (Hormozgan Province)
بررسی جنگل‌های مانگرو منطقه حفاظت شده گابریک، جاسک شرقی و غربی (استان هرمزگان) براساس ساختار رویشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Assimilation and Elimination of Silver and TiO2 Nanoparticles in Artemia franciscana in Different Salinities
ارزیابی میزان جذب و رهایش نانوذرات نقره و دی اکسید تیتانیوم در ناپلی آرتمیا فرانسیسکانا در شوری‌های مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Taxonomy and Biogeography of the Persian Gulf Subtidal Sponges: An Estimate of α and β Diversity
تاکسونومی و جغرافیای زیستی اسفنج‌های زیر کشندی خلیج فارس (کیش، لارک و نایبند): تخمینی از تنوع گونه‌ای آلفا و بتا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of Silver Nanoparticles Using Three Marine Macro Algae from the Persian Gulf
سنتز نانوذرات نقره با استفاده از سه گونه ماکروجلبک دریایی خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ovary Development of Indian Halibut Psettodes erumei in Coastal Waters of the Northern Persian Gulf
روند رسیدگی تخمدان ماهی کفشک تیزدندان (Psettodes erumei) در آب‌های ساحلی شمال خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Some Blood Plasma Biochemical Factors of Fingerling Rainbow Trout during Short-term Starvation Periods
بررسی برخی عوامل بیوشیمیایی پلاسمای خون ماهی انگشت قد قزل آلای رنگین‌کمان در طول دوره‌های گرسنگی کوتاه‌مدت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Antennal Glands Role on Osmoregulation of Crayfish (Astacus leptodactylus)
مطالعه تغییرات سلول‌های غدد آنتنی خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus) تحت تاثیر شوری‌های متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ecobiolgical Study of Mazandaran Coastal Water of the Caspian Sea (2012-2013)
بررسی تغییرات زمانی بوم زیست‌شناختی آب‌های سواحل دریای مازندران (سال 1391)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Sublethal Doses of Cadmium on Plasma Thyroid Hormone Levels in Yellowfin Seabream (Acanthopagrus latus)
تاثیر غلظت‌های تحت کشنده کادمیم بر هورمون‌های تیروئیدی ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Dietary Administration of Aloe vera on the Growth and Some Antioxidant Enzymes in Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss
اثر سطوح مختلف آلوئه ورای خوراکی بر رشد و دفاع آنتی اکسیدانی در قزل آلای رنگین کمان، Oncorhynchus mykiss
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Liver Tissue Responses in Orange Spotted Grouper, Epinephelus coioides, Caused by a Short-Term Combination Treatment with benzo[a]pyrene and Vibrio alginolyticus
پاسخ‌های بافتی کبد ماهی هامور معمولی Epinephelus coioides در نتیجه قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض ترکیبی از بنزوآلفاپایرن و باکتری Vibrio alginolyticus
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stability Functions and Their Impacts on the Oceanic Boundary Layer Characteristics
توابع پایداری و تاثیر آن بر فراسنج‌های لایه‏ ی مرزی جو بر روی اقیانوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 18 (2014-7)


Pricing Policy for Tourism in Nayband National Park in Accordance to Sustainable Development of Marine Protected Areas
برآورد قیمت بهینه ورودی گردشگران پارک ملی نایبند در راستای توسعه پایدار مناطق حفاظت شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Assessment of Container Handling Operation at Maritime Container Terminals (Case Study: Port of Shahid Rajaie Container Terminals)
ارزیابی ریسک در عملیات جابجایی کانتینرها در پایانه‌های کانتینری (مورد کاوی بندر شهید رجایی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of a Wave Energy Convertor, Pelamis, Using the Wave Characteristics of the Chabahar Site
طراحی دستگاه مبدل انرژی امواج (پلامیس) بر اساس مشخصات امواج در منطقه‌ی چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sedimentary and Geochemical Characterization of the Sediments of the Coast and Bed of Govatr Gulf, Southeastern Iran
ویژگی‌های رسوب‌شناسی و ژئوشیمیایی رسوبات ساحل و بستر خلیج گواتر، جنوب خاوری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Source Identification of Hydrocarbons in Surface Sediments of Mangrove Forests of Khamir Port
تعیین منشأ هیدروکربن‌ها در رسوبات سطحی جنگل‌های مانگروی بندرخمیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using of Urban Secondary Wastewater as an Alternative Medium for the Culture of Tetraselmis suecica
استفاده از پساب ثانویه شهری به‌عنوان محیط کشت جایگزین برای پرورش ریزجلبک Tetraselmis suecica
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Germination Parameters of Mangrove Forest in Koolghan, Tiab and Kolahi Areas in the Persian Gulf
تعیین فراسنج‌های رویشی جنگلهای مانگرو حوزه کولقان، تیاب وکلاهی در خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination the Effects of Different Concentrations of Waterborne Sodium on Ions Content of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Egg
تعیین اثرات غلظت‌های مختلف سدیم آب محیط انکوباسیون بر محتویات یونی تخم ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Seasonal Variation in Acetylcholinesterase in Bivalvia Mytilaster lineatus and Crustacean Pontogammarus maeoticus in the Caspian Sea
مقایسه‌ تغییرات فصلی فعالیت آنزیم استیل کولین استراز در دوکفه‌ای Mytilaster lineatus و سخت‌پوست Pontogammarus maeoticusدر دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Replacing Fish Meal with Poultry by Product on Growth Rate, Immune System, Blood on Indices and Liver Enzymes in Fingerling Beluga (Huso huso)
تاثیر جایگزینی پودر ضایعات مرغ بجای پودر ماهی بر روند رشد، سامانه‌ی ایمنی، شاخص‌های خونی و آنزیم‌های کبدی فیل‌ماهی(Huso huso) انگشت قد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution of Subtidal Benthic Invertebrates in Chabahar Bay and Surrounding Waters with Emphasis on the Effects of Environmental Factors
پراکنش رده‌های بی‌مهرگان کفزی در منطقه‌ی زیر جزر و مدی خلیج چابهار و آب‌های اطراف با تأکید بر تأثیر عوامل محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Levels of Dietary Supplementation of Spirulina platensis on Some Growth, Feeding Indices and Body Composition of Benny Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874) Fingerlings
اثر سطوح مختلف مکمل تغذیه‌ای جلبک اسپیرولینا Spirulina platensis بر برخی شاخص‌های رشد، تغذیه و ترکیب بیوشیمیایی بدن ماهی بنی انگشت قد Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Dietary Immunogen Prebiotic on Growth, Hematological Indices and Proximate Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
بررسی تأثیر پری‌بیوتیک ایمونوژن بر شاخص‌های رشد، پارامترهای خون‌شناسی و ترکیب لاشه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution and Abundance of Phytoplankton Species with the Potential of Harmful Bloom in Southeast Coast of Iran
فراوانی و پراکنش گونه های فیتوپلانکتونی دارای پتانسیل تشکیل شکوفایی های مضر در سواحل جنوب شرقی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 17 (2014-4)


Estimating the Next Twenty Years of Cargo Traffic of Sea, Road and Rail Modes of Transport at Imam Khomeini Port Complex Using Time-Series Analysis Model
تخمین ترافیک باری بیست ساله آینده شیوه‌های حمل و نقل دریایی، جاده‌ای و ریلی بندر امام خمینی (ره) با استفاده از مدل سری‌های زمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seasonal Variation of Physicochemical Parameters in the Coastal Water around the Bushehr Peninsula
مطالعه‌ی تغییرات فصلی پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب دریا در محدوده‌ی آب‌های ساحلی شبه جزیره‌ی بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Wave Reflection from Conventional Rubble Mound and Non-Reshaping Berm Breakwater
مطالعه انعکاس امواج از موج‌شکن توده‌سنگی سنتی و سکویی غیر شکل‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Service Life Design Model Proposed by fib for the Persian Gulf Region
ارزیابی و اصلاح مدل تخمین عمر مفید ارائه شده توسط fib برای شرایط محیطی و مصالح خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Relationship between Environmental Parameters and Coral Reefs Distribution: A Case Study at Kish Island
بررسی ارتباط عوامل زیست محیطی با توزیع آبسنگ‌های مرجانی (مطالعه موردی: جزیره کیش)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nutritional Value Evaluation of Two Seaweed of the Gulf of Oman: Sargassum illicifolium and Gracillaria cortica
برآورد ارزش غذایی دو گونه از گیاهان دریایی قهوه‌ای و قرمز دریای عمان Sargassum illicifolium و Gracillaria cortica
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of Collagen from Fish Waste Material- Skin, Bones and Fins of Thunnus tonggol
جداسازی کلاژن از ضایعات ماهی هوور دم دراز Thunnus tonggol (پوست، استخوان و باله‌ها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Concentration and Source of n-alkanes in Surface Sediments from Southern Coast of the Caspian Sea (Anzali Port)
تعیین غلظت و منشأ آلکان‌های نرمال در رسوبات سطحی سواحل جنوبی دریای خزر (بندر انزلی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Density and Diversity of Cnidarians Medusae (Family: Eirenidae) in Bahrakan Waters (Northwestern Persian Gulf)
تراکم و تنوع مدوز کیسه‌تنان (خانواده: Eirenidae) در آب‌های بحرکان (شمال غرب خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction of Scomberid Larvae in Early Life History from Iranian Coastal Waters of the Persian Gulf- Bushehr Waters
معرفی مراحل اولیه زندگی تون ماهیان در آب‌های ساحلی ایران (استان بوشهر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reproductive Biology of Sand Whiting, Sillago sihama (Forsskal) in the Persian Gulf (Coastal Waters of Hormozgan Province)
بررسی زیست‌شناختی تولیدمثل ماهی شورت (Sillago sihama) در سواحل خلیج فارس (استان هرمزگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Intertidal Surface Sediments of North Pars Special Economic Energy Zone, Bushehr
هیدروکربن‌های آروماتیک حلقوی (PAHs) رسوبات سطحی جزرومدی منطقه‌ی ویژه اقتصادی انرژی پارس شمالی (بوشهر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geochemical Investigation on the Sources and Influences of Heavy Metal Pollution in Fishing Harbours of Ramin and Beris
بررسی ژئوشیمیایی منشاء و اثرات آلودگی فلزات سنگین در بنادر صیادی رمین و بریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Identification of Bacillus firmus from the Marine Sediments of Imam Khomeini Port and Study Its Ability in Biosorption of Lead
جداسازی و شناسایی باکتری Bacillus firmus از رسوبات دریایی بندر امام خمینی(ره) و مطالعه توانایی آن در جذب زیستی فلز سرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination the Lethal Concentration (LC50) of Potassium Dichromate and Behavioral Responses in Epaulet Grouper (Epinephelus stoliczkae)
تعیین غلظت کشندگی متوسط (LC50) دی کرومات پتاسیم و بررسی پاسخ‌های رفتاری در هامورماهی لکه زیتونی منقوط (Epinephelus stoliczkae)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 16 (2014-1)


Geographical Scope of the Legal Regime on Marine Scientific Research in Different Marine Areas Under The UN Convention on the Law of the Sea (1982)
محدوده جغرافیایی رژیم حقوقی تحقیقات علمی دریایی در مناطق دریایی بر اساس کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geomagnetic Anomaly Due to Moving Body in Shallow Water
مدل‌سازی بی‌هنجاری ژئومغناطیسی ناشی از حرکت جسم شناور در دریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Physical Sensitivity of Hormozgan Shore Line by Environmental Sensitivity Index (ESI) Guidelines
بررسی حساسیت فیزیکی کرانه ساحلی استان هرمزگان بر اساس شاخص حساسیت زیست محیطی (ESI)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histological Study of Reproduction Indices in Dysidea fragilis Species (phylum: Porifera)
بررسی بافت‌شناسی برخی شاخص‌های تولیدمثلی در گونه‌ی Dysidea fragilis، از شاخه‌ی اسفنج‌ها (Porifera)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Endocrine Disrupting Effects of Nonylphenol Ethoxylates on Plasma Testosterone Levels in Zebra Cichlid (Cichlasoma nigrofasciatum)
بررسی اثر اخلال‌گر هورمونی نونیل فنل اتوکسیلات بر میزان هورمون تستوسترون پلاسما در ماهی زبرا سیچلید (Cichlasoma nigrofasciatum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Supplemental Lysine and Methionine on Growth Performance and Survival Rates of Persian Sturgeon (Acipenser persicus) Fingerlings
بررسی اثرات اسیدهای آمینه متیونین و لایزین بر شاخص‌های رشد، تغذیه و بازماندگی بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Relation between Muscle Fiber Destruction and Water Holding Capacity of Hammor (Epinephelus coioides) Fillets During Refrigerated Storage
بررسی ارتباط بین تخریب فیبرهای عضلانی و ظرفیت نگهداری آب فیله ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) طی نگهداری در یخچال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Diversity and Distribution of Polychaetes in the Western and Eastern Jask Protected Areas in Jask Port (Gulf of Oman)
مقایسه تنوع و پراکنش پرتاران (Polychaetes) جاسک شرقی و غربی در منطقه‌ی حفاظت شده جاسک (دریای عمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Fructo- and Mannan Oligosaccharide Supplements on Growth Performance, Survival Rate, Body Biochemichal Composition and Resistance Rate of Roach (Rutilus rutilus) Fry
تاثیر مکمل غذایی فروکتوالیگوساکارید و مانان الیگوساکارید به‌تنهایی و ترکیبی بر عملکرد رشد، میزان بازماندگی، ترکیب بیوشیمیایی بدن و میزان مقاومت بچه‌ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of Thyroid Hormones and Micronucleus as Potential Early Biomarkers in Yellowfin Seabream (Acanthopagrus latus) Exposed to Bisphenol A
استفاده از هورمون‌های تیروئیدی و میکرونوکلئوس به‌عنوان بیومارکرهای اولیه در مواجهه با ماده آلاینده بیس فنل آ در ماهی شانک زرد‌باله (Acanthopagrus latus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphohistology of Male Gonad in the Caspian Sea Kutum (Rutilus frisii kutum)
مورفوهیستولوژی گناد نر ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ecological Relationships of Some Aquatic Species in the Persian Gulf Coastal Ecosystem (Hormozgan Province): An Ecopath Preliminary Approach
بررسی روابط بوم‌شناختی برخی از گونه‌های آبزی خلیج فارس (استان هرمزگان) با استفاده از مدل روابط تغذیه‌ای اکوپت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 15 (2013-10)


Analyzing and Prioritizing the Effective Factors on the Job Satisfaction of Personnel of Ports and Maritime Organization in Imam Khomeini Port
بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان اداره بنادر و دریانوردی (مورد کاوی: اداره بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی (ره))
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Modeling of Wind Wave in the Anzali Using SWAN Model
مدل‌سازی امواج ناشی از باد در منطقه انزلی با استفاده از مدل عددی SWAN
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Application of One-Dimentional Non-Linear Shallow Water Equations in Nearshore Shallow Water
ارزیابی نتایج شبیه‌سازی عددی معادلات یک‌بعدی غیرخطی آب‌های کم‌عمق در مناطق کم‌عمق ساحلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Benthic Foraminifera Abundance of Sedimentary Sequence in Gorgan Bay, North Iran
فراوانی روزنبران کف‌زی در توالی رسوبی خلیج گرگان، شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination of PAHs Contamination in Bushehr Shoreline in Summers
بررسی آلودگی ترکیبات PAHs در نوار سواحلی شهرستان بوشهر در فصل تابستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Mercury and Cadmium Bioaccumulation in Oyster Crassostrea sp. Soft Tissue during Experimental Exposure
مقایسه تجمع زیستی جیوه و کادمیوم در بافت نرم صدف دوکفه‌ای Crassostrea sp. طی در معرض‌گذاری آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Feeding Behavior of Zooplankton- Phytoplankton in Different Seasons in the Southern Caspian Sea Using Multivariate Analysis
بررسی روابط تغذیه‌ای زئوپلانکتون– فیتوپلانکتون در فصول مختلف حوزه جنوبی دریای خزر با به‌کارگیری آزمون‌های آماری چند متغیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Diversity and Density of Calanoid Copepods (Copepoda: Calanoida) in Bahrakan Waters (Northwestern Persian Gulf)
بررسی تنوع و تراکم پاروپایان راسته کالانوئید (Copepoda: Calanoida) در آب‌های بحرکان (شمال غرب خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calcareous Nannoplanktons of Eastern Strait of Hormuz
نانوپلانکتون‌های آهکی شرق تنگه هرمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Body Size Relationship with the Accumulation of Lead in Mudskipper Periophthalmus waltoni in Northern Persian Gulf
بررسی میزان ارتباط طول بدن با میزان تجمع سرب در ماهی گل‌خورک والتونی Periophthalmus waltoniدر شمال خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 14 (2013-7)


Distribution of Different Groups of Zooplankton in Different Depths in the Southern Caspian Sea
پراکنش گروه‌های مختلف زئوپلانکتون در اعماق مختلف حوضه‌ی جنوبی دریای خزر در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biomass and Production of the Marine Sponge Family: Haliclonidae (Haliclona simulans and Haliclona oculata) on Artificial Reefs in Northwest of the Persian Gulf
بررسی میزان توده‌ی زنده و تولید دراسفنج‌های دریایی از خانواده‌ی Haliclonidae (گونه‌ی Haliclona simulans و Haliclona oculata) در مناطق احداث سازه‌های مصنوعی واقع در شمال غربی خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Physiological Responses of Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix) Exposed to the Anionic Detergents
مطالعه پاسخ فیزیولوژیکی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) در پاسخ به شوینده‌های آنیونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Relation Between Dominant Orders of Macrobenthos and Environmental Parameters in the Southern Caspian Sea Using Canonical Correspondence and Principle Component Analyses
بررسی روابط بین رده‌های غالب کفزیان و برخی پارامترهای محیطی در حوضه‌ جنوبی دریای خزر با به‌کارگیری آزمون‌های چند متغیره تناظر متعارف‌کننده و مولفه‌ی اصلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Dissolved Oxygen, Biogenic Content, Bioturbation and Particles Size on Organic Matter Preservation Potential in Surfacial Sediments of Northern Part of the Persian Gulf
تاثیر اکسیژن محلول، محتوی زیستی، زیست‌آشفتگی و اندازه‌ی ذرات بر قابلیت حفظ مواد آلی در رسوبات سطحی بخش شمالی خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Investigation of Nickel and Vanadium Ratio from Oil Pollution in Sediments and Rocky Shore Oysters (Saccostrea cucullata) in Bushehr Coasts (Persian Gulf)
بررسی نسبت نیکل و وانادیوم ناشی از آلودگی‌های نفتی در رسوبات و صدف صخره‌ای (Saccostrea cucullata) درسواحل استان بوشهر، خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concentration and Source Identification of Pb and Cd in the Surface Sediments of Bandar-Abbas Coasts Using Sequential Extraction Technique
مطالعه تعیین غلظت و منشایابی فلزات سرب و کادمیوم در رسوبات سطحی سواحل بندرعباس با روش استخراج پی‌درپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Heavy Metals Concentrations in the Mangroves (Avicennia marina) and Sediments of Imam Khomeini Port
تعیین غلظت فلزات سنگین در گیاه حرا(Avicennia marina) و رسوبات بندر امام خمینی(ره)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on PMO Dynamic Model in Bushehr Bay, Persian Gulf, Iran
بررسی مدل ایرانی PMO Dynamic در خلیج بوشهر، خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Modeling of Shoreline Response to Multi-Purpose V-shaped Submerged Breakwaters
مدل‌سازی عددی پاسخ خط ساحلی به موج شکن‌های مغروق چند منظوره‌ V شکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 13 (2013-4)


Estimating the Physical, Real and Permissible Carrying Capacity of Recreational Boating for Mangrove Forests of Hara-e Rode Gaz International Wetland
تعیین ظرفیت‌های برد فیزیکی، واقعی و مجاز برای اجرای فعالیت‌های قایقرانی در تالاب بین‌المللی حرا رود گز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

RelativeEfficiency Appraisalof Iranian Ports Using Data Envelopment Analysis (DEA) Technique
ارزیابی کارایی نسبی بنادر ایران با تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Consequences of the Legal Regime of Marine Scientific Research on Marine Sciences in the 1982 Convention on the Law of the Sea
پیامدهای رژیم حقوقی تحقیقات علمی دریایی در کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها بر علوم دریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Survey of Bivalvia and Gastropoda in Bandar Abbas Coastal Waters (Persian Gulf)
بررسی تنوع و شناسایی دوکفه‌ای‌ها و شکم‌پایان سواحل بررسی تنوع و شناسایی دوکفه‌ای‌ها و شکم‌پایان سواحل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Symbiotic Algae Densities in Coral Comparison of Symbiotic Algae Densities in Coral
مقایسه تراکم جلبک‌های همزیست با مرجان Porites compressa در خلیج نایبند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Levels of Prebiotic Immunowall on the Growth Indices and Carcass Composition in FarmedGreat Sturgeon Juveniles (Huso huso)
تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک ایمنووالبر شاخص‌های رشد و ترکیب لاشه فیل ماهیان جوان پرورشی(Huso huso)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Dietary Protein Concentrationon Hematological Parameters of Fingerling Sparidentex hasta
اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی بر پارامترهایخون‌شناسی ماهی صبیتی انگشت قد Sparidentexhasta
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Heavy Metals (Ni, Pb, Cu and Zn) Accumulation in Muscle, Liver, Kidney, Gill and Scales of Hipophthalmichthys molitrix of Sistan, s Chahnimeh
بررسی الگوی تجمع فلزات سنگین(Ni، Pb، CuوZn) در بافت‌های عضله، کبد، کلیه، آبشش و فلس ماهی کپور نقره‌ای (Hipophthalmichthys molitrix) چاه نیمه‌های سیستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Classification of Water Masses in Chabahar Bay Using Clustering Method
دسته‌بندی توده‌های آب در خلیج چابهار با استفاده از روش خوشه‌بندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency Analysis of Artificial Neural Networks and Multiple Linear Regression Methods for Tides Prediction
واکاوی کارایی روش های مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندمتغیره در پیش بینی کشند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 12 (2013-1)


Estimating the Contribution of Ocean Economy in the National Economy of Iran
برآورد سهم مشارکت دریاها و اقیانوس در اقتصاد ملی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Factors of Iranian Failing in Attracting Shipping Companies Towards Ship Supplying Services
شناسایی علل عدم موفقیت بنادر جنوبی ایران در جذب کشتی‌ها جهت تهیه تدارکات دریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Kappa Index of Agreement (KIA) for Monitoring of Land Cover Changes in Coastal Areas of Bushehr Province (Time Period 1987-2011)
کاربرد نمایه توافق کاپا در پایش تغییرات پوشش سرزمین سواحل استان بوشهر (دوره زمانی 1390-1367)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility of Applying Regression Modeling to Estimate the Weight of Soft Tissue of Bivalves Using Shell Dimensions
امکان‌سنجی به‌کارگیری مدل‌سازی رگرسیونی جهت تخمین وزن بافت نرم صدف‌های دوکفه‌ای با استفاده از ابعاد پوسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating on Fish Abundance and Species Diversity Around Bandar-e-Lengeh Artificial Reefs, Persian Gulf
بررسی تغییرات در تنوع گونه‌ای و فراوانی ماهیان در اطراف صخره‌های مصنوعی آب‌های بندر لنگه، خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison Ostracods Using the Multi Dimensional Scaling in Tidal and Subtidal Areas of Bahrakan (Persian Gulf)
بررسی مقایسه‌ای اُستراکدهای منطقه جزرومدی و زیر جزرومدی با استفاده از مقیاس‌‌بندی چندجهتهدر منطقه بحرکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ecological Study of Macrobenthic Communities of Intertidal Sediments in Delvar (Bushehr)
مطالعه بوم‌شناختی اجتماعات ماکروبنتیک رسوبات جزر و مدی دلوار (بوشهر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Light in the Hawksbill Baby Sea Turtles Routing
اثر نور در مسیریابی بچه لاک پشت‌های دریایی منقار عقابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on Dispersion and Occurrence Pattern of Sea Cucumbers in the Eastern Part of Chabahar Bay (North of the Oman Sea)
بررسی الگوی پراکنش و پایداری خیارهای دریایی در ناحیه شرقی خلیج چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on Macrobenthic Fauna of Kish Coastal Waters
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ آب‌های جزیره کیش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 11 (2012-10)


Areas of Interrelation between Marine Scientific Research and Marine Environmental Protection: An International Legal Approach
محورهای ارتباطی میان تحقیقات علمی دریایی و مقوله حفاظت از محیط زیست دریایی:یک واکاوی حقوقی بین‌المللی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Silver Nanoparticles on Bacterial Flora of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Skin
تاثیر نانو‌ذرات نقره کلوئیدی بر فلور باکتریایی پوست ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان(Oncorhynchus mykiss)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Heavy Metals Cd, Cu, Ni and Zn Accumulation in the Sediment and Different Tissues of Avicennia marina in Gulf of Gowater, Oman Sea
بررسی میزان تجمع فلزات سنگین Cd، Cu، Ni و Zn در رسوبات و بافت‌های درخت حرا Avicennia marina در خلیج گواتر، دریای عمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Heavy Metal Distribution in the Gorgan Bay
ارزیابی پراکنش آلودگی فلزات سنگین در خلیج گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination the Origin of the Barium Element in the Sediments of Southern Shores of the Caspian Sea (Case Study: Larym and Farahabad Regions)
تعیین منشا عنصر باریم در رسوبات کرانه جنوبی دریای خزر (مطالعه موردی: منطقه لاریم و فرح‌آباد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend of Macronutrients Fluctuation of Waterin the Iranian Coasts of Southern Caspian Sea
روند تغییرات ماکرونوترینت (مواد مغذی) آب در سواحل ایرانی حوزه جنوبی دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Heavy Metals (Hg, Cd, Pb and Cu) Levels in Sediments of North-West of Persian Gulf - Imam Khomeini Port
مطالعه سطوح فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب و مس در رسوبات شمال غرب خلیج فارس- بندر امام خمینی(ره)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plankton Assemblage Changed in Southern Offshore Bushehr Waters
تغییرات اجتماع پلانکتون‌ها در آب‌های دور از ساحل جنوب استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biomass Determination of Corals in Artificial Reefs in Northwest of the Persian Gulf (Bahrekan)
تعیین زی توده مرجان ها در زیستگاه های مصنوعی شمال خلیج فارس (بحرکان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Iranian Subtidal Portunid Crabs (Crustacea: Decapoda: Brachyura) of the Oman Sea with First Record of 5 Species
شناسایی خرچنگ های خانواده Portunidae مناطق زیر جزر و مدی سواحل ایرانی دریای عمان با معرفی 5 گونه جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 10 (2012-7)


Growth Parameter and Mortality Estimates of Yellowfin Seabream, Acanthopagrus latus (Houttuyn, 1782) in the Coastal Waters of Hormozgan Province, Iran
تخمین پارامترهای رشد و ضرایب مرگ و میر ماهی شانک زردباله Acanthopagrus latus در آبهای غرب استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on Morphometric and Meristic Characteristics of Gambusia (Gambusia holbrooki) in Summer and Autumn in the Dinor River, Kermanshah
بررسی صفات ریخت‌سنجی و شمارشی ماهی گامبوزیا (Gambusia holbrooki) در دو فصل تابستان و پاییز در رودخانه دینور کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Optimal Ionic and Osmotic Conditions for Activity of Spermatozoa in Barbus sharpeyi
تعیین شرایط بهینه یونی و اسمزی جهت فعالیت اسپرماتوزوآی ماهی بنی( Barbus sharpeyi)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes of Some Biogenic Amines in Yellow Fin Tuna (Thunnus albacares) During Iced and Frozen Storage in Fishing Vessels of Chabahar
بررسی تغییرات برخی آمین‌های بیوژنیک ماهی گیدر (Thunnus albacares) نگهداری شده در یخ و انجماد در شناورهای صیادی چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategy of Dominant Phytoplankton Species Based on Size Classification in Iranian Coastal Water of the Caspian Sea
استراتژی گونه‌های غالب فیتوپلانکتون با تأکید بر طبقه‌بندی اندازه آنها در سواحل ایرانی حوزه‌ی جنوبی دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Contamination in Sediments of Hormoz Straight - Persian Gulf
بررسی میزان هیدروکربن‌های آروماتیک حلقوی (PAHs) در رسوبات تنگه‌ی هرمز ـ خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Pollution and Environmental Impact of Heavy Metals, and Chemical and Physical Variables Associated with the Distribution of These Elements in Continental Shelf Sedimentsof the Gulf of Oman, Chabahar Area
مطالعه آلایندگی و اثرات زیست‌محیطی فلزات سنگین و ارتباط بین پراکنش این عناصر با متغیرهای فیزیکی و شیمیایی در رسوبات فلات قاره دریای عمان، ناحیه چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cadmium Biosorption by Achromobacter piechaudii Isolated from Persian Gulf Sediments
مطالعه جذب زیستی یون کادمیوم توسط باکتری Achromobacter piechaudiiجداسازی شده از رسوبات خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination Secondary Effects of the Ocean Tidal on the Earth Surface Case study: Iran
تعیین اثرات ثانویه جزر و مد اقیانوسی روی سطح زمین در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Flow Hydraulic and Free Spanning Length of Marine Pipelines Subjected to Sea Waves
بررسی هیدرولیک جریان و طول دهانه‌ی آزاد مجاز خطوط لوله دریایی تحت اثر امواج دریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 9 (2012-4)


Studying the Methods of Growth in BIK’s Income by Discounting in Trading Profit
بررسی راهکارهای افزایش درآمد بندر امام خمینی(ره) از طریق تخفیف در سود بازرگانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial and Field Analysis of Physical Parameters of Chabahar Bay Water in Winter Monsoon (2006-2007)
تحلیل فضایی و میدانی کمیت‌های فیزیکی آب خلیج چابهار در مونسون زمستانه سال 1386ـ 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination the Lethal Concentration (Lc50 96H) of Diazinon and Machety (Butachlor) on (Vimba vimba persa)
تعیین غلظت کشنده (Lc50 96h) حشره‌کش دیازینون (Diazinon) و علف‌کش ماچتی (Butachlor) بر روی بچه‌ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ecological Assessment of mollusc communities in the rocky shores of Bushehr Province
ارزیابی بوم‌شناختی جوامع نرم‌تن در سواحل صخره‌ای استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Dietary Carbohydrate to Lipid Ratios on the Growth and Feed Performance of juvenile benni (Barbus sharpeyi)
تاثیر نسبت‌های مختلف کربوهیدرات به چربی جیره غذایی بر کارایی رشد و تغذیه در ماهی بنی جوان (Barbus sharpeyi)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Dietary Nucleotide Levels on Body Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fingerlings
تأثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر ترکیب لاشه در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان انگشت قد (Oncorhynchus mykiss)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Metallothionein as a Biomarker of Heavy Metal (Hg, Cd, Pb and Cu) in Oyster Crassostrea gigas in Imam Khomeini Port
ارزیابی استفاده از متالوتیونین به‌عنوان نشانگر زیستی فلزات سنگین (جیوه، کادمیوم، سرب و مس) در دوکفه‌ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی(ره)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Seasonal Variation of Biomass and Seaweed Composition in Tidal Areas of Boshehr Province (North Part of the Persian Gulf)
بررسی تغییرات فصلی پراکنش و میزان زی‌توده جلبک‌های غالب سواحل جزر و مدی استان بوشهر (ساحل شمالی خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Abundance and Distribution Pattern and Stability of Sea Urchin (Stomopneustes variolaris: Echinoidea) in the Intertidal Zones of Chabahar Gulf
بررسی تراکم و الگوی پراکنش و پایداری توتیای دریایی (Stomopneustes variolaris: Echinoidea) در نواحی بین جزر و مدی خلیج چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Nesting Biology Considerations of Hawksbill SeaTurtle (Eretmochelys imbricata) Linnaeus, 1766 in the Hormoz Island- Persian Gulf
بررسی زیست‌شناسی تخم‌گذاری لاک‌پشت دریایی منقار عقابی 1766,Linnaeus (Eretmochelys imbricata) در جزیره‌ی هرمزـ خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 8 (2012-1)


Simulating Wind Driven Waves by SWAN Numerical Wave Model in Bushehr Bay
شبیه‌سازی امواج ناشی از باد در خلیج بوشهر با مدل عددی سوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effect of Random Waves Period On the Structural Response of Seawalls with Different Geometrical Shapes by Numerical Method
تاثیر دوره‌ی‌تناوب امواج تصادفی بر واکنش دیوارهای ساحلی با اشکال هندسی مختلف به روش عددی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Statistical Analysis for Evaluating the Operative Factors on Container Clearance in Iran's Port
بررسی آماری عوامل موثر بر ترخیص کانتینر در بنادر ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accumulation of Heavy Metals Ni, V, Cu and Pb in Sediments and Bivalves Crassostrea gigas In Bandar Imam Khomeini
تجمع فلزات سنگین Ni،V،Cu و Pb در رسوب و دوکفه‌ای Crassostrea gigas در بندر امام خمینی (ره)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modificatin of Amberlite XAD-2 Resin With Iminodi Acetic Acid for Preconcentration and Determination of Cadmium in Sea Water Samples
اصلاح رزین آمبرلیت (XAD-2) با لیگاند ایمینو دی استیک اسید به‌منظور پیش‌تغلیظ و تعیین مقدار یون کادمیم در نمونه‌ی آب‌های دریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution and Morphological Characteristics of Larval Stages of Portunus pelagicus and Thalamita prymna (Brachyura Portunidae) Collected from Coastal Waters of Khuzestan Province (North of Persian Gulf)
پراکنش و بررسی خصوصیات ریخت‌شناختی مراحل لاروی گونه‌های Portunus pelagicus و Thalamita prymna از خانواده Portunidae در سواحل استان خوزستان (شمال خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on Atmospheric Dust Which Transport to the Persian Gulf
بررسی گرد و غبارهای اتمسفری ناحیه‌ی خلیج فارس با تاکید بر منطقه‌ی بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental Geochemistry of Heavy Metals in Coastal Sediments of Gawatr Bay, Southeast Extreme of Iran
ژئوشیمی زیست‌محیطی فلزات سنگین در رسوبات ساحلی خلیج گواتر، منتهی‌الیه جنوب شرقی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clay Mineralogy and its Relationship to Provenance in Oman Continental Shelf - Chabahar Area
کانی‌شناسی رس‌های موجود در رسوبات فلات قاره دریای عمان ـ ناحیه چابهار و ارتباط آن با برخاستگاه رسوبات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 7 (2011-10)


Food Regime of Commercial Juvenile Johnius bleangerii and Pennahia Macrophthalamus Fishes in the Coastal Waters of Khuzestan
رژیم غذایی بچه‌ماهیان شبه شوریده از گونه‌های bleangerii Johnius و macrophthalamus Pennahia در آب‌های ساحلی استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Intertidal Zone Sea Cucumbers (Class: Holothuroidea) of Qeshm Island (Persian Gulf, Iran)
شناسایی خیارهای دریایی از نوع (Holothuroidea) در پهنه‌های جزر و مدی جزیره‌ی قشم (خلیج فارس، ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Length Composition, Growth, Mortality and Exploitation Rate of King Fish (Scomberomorus commerson) in the Coastal Waters of Boushehr Province
ترکیب طولی، رشد، مرگ و میر و سطح بهره‌برداری ماهی شیر (Scomberomorus commerson) در آب‌های ساحلی استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Dietary Nucleotides on Survival and Activites of Serum Complements C3 and C4 of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Challenged with Streptococcus iniae
تاثیر نوکلئوتید موجود جیره بر فعالیت کمپلمان‌های C3، C4 و بازماندگی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) پس از رویارویی با باکتری Streptococcus iniae
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Population Ecology of Macrobenthos in Gabrik Mangrove Creek Protected Area in Jask City (Oman Sea)
بررسی بوم‌‌شناختی جمعیت ماکروبنتوزهای منطقه‌ی حفاظت‌شده خور گابریک در شهرستان جاسک (دریای عمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Seawater Intertidal Areas of Boushehr Province (Persian Gulf)
هیدروکربن‌های آروماتیک حلقوی (PAHs) در آب دریا در مناطق بین جزر و مدی سواحل استان بوشهر (خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Simplified Support Conditions On Jack up Platform Leg Joints
ارزیابی شرایط تکیه‌گاهی ساده‌سازی شده در اتصالات سکوهای جک‌آپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Effect of Work Place Environment on Seafarers' Attraction and Retention: A Comparison between Tankers, Bulk Carriers, and Containerships
بررسی اثرات محیط کاری بر جذب و ماندگاری شغلی دریانوردان: مقایسه‌ای بین کشتی‌های تانکر، فله بر و کانتینربر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 6 (2011-7)


Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) for Evaluating the Causes of Delays in BIK's Dry Bulk Cargo Operation
یافتن عوامل تاخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای فله خشک در بندر امام خمینی (ره) با استفاده از روش تجزیه و تحلیل خطا و آثار آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Irregular Wave Transmission through Reshaping Breakwaters
بررسی عبور امواج نامنظم از موج‌شکن‌های شکل‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison Study on Growth Performance and Survival Rate of Acipenser persicus Larvae Using Formulated Diets and Live Food
بررسی مقایسه‌ای وضعیت رشد و بازماندگی لارو تاسماهی ایرانی Acipenser persicus) تحت تأثیر غذای کنسانتره و غذای زنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Food Regime of Commercial Juvenile Cynoglossus arel Fishes in the Khuzestan Coastal Waters
رژیم غذایی بچه‌ماهیان کفشک‌زبان گاوی Cynoglossus arel در آب‌های ساحلی استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Stock Structure of Scomberomorus guttatus Using Microsatellite Markers in the Persian Gulf
بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت‌های ماهی قباد (Scomberomorus guttatus) خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reproductive and Recruitment Patterns of Fiddler Crab, Uca sindensis in the Intertidal Zone of Pohl Port (Bandar Abbas)
بررسی الگوی تولید مثلی و الگوی بازسازی ذخیره خرچنگ ویولن‌زن Uca sindensis در منطقه بین جزر و مدی بندر پل (بندر عباس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histology and Immunolocalization of Ionocyte Cells in Gill of Juvenile's Grouper (Epinephelus coioides)
بافت‌شناسی و مکان‌یابی ایمنیایی سلول‌های یونوسیت در آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (2011-4)


Changes in Some Hematological Factors During Short-term Starvation in Juvenile Siberian Sturgeon, Acipenser baeri
تغییرات برخی فاکتورهای خونی در طی دوره های گرسنگی کوتاه مدت در بچه تا سماهیان سیبری (Acipenser baeri)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Effective Criteria for Artificial Reefs Site Selection Using Analytical Hierarchy Process Methodology (A Case Study: Coral Reefs in the Kish Island)
شناسایی معیارهای موثر در مکا نیابی زیستگا ههای مصنوعی دریایی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: آبسنگ های مرجانی جزیره کیش)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Paleoecological Investigation of the Persian Gulf based on the Calcareous Nannoplankton
نانوپلانکتون های آهکی حوضه خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tracing and Assessment of Heavy Metals in Gorganrud Sediments
سنجش و ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات رودخانه گرگان رود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Biochemical Factors of Coelomic Fluid with Biological Characteristics of Gonad, Fertilization Success, Hatching Rate and Larval Size in Rutilus frisii kutum
ارتباط ترکیبات بیوشیمیایی مایع سلومیک با برخی خصوصیات گنادی، موفقیت لقاح، نرخ تخم‌گشایی و اندازه لاروی در ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental Effects of Shahid Rajai’s Dam on Aquatic Fauna
ارزیابی اثرات زیست محیطی مخزن سد شهید رجایی بر فون آبزی منطقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Polycyclic Aromatic Hydricarbon (PAHs) in Sediments and Rockyshore Oysters (Saccostrea cucullata) in Intertidal Area of Boushehr State (Persian Gulf)
هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای (PAHs) در رسوبات و صدف صخره‌ای (Saccostrea cucullata) در منطقه بین جزر و مدی سواحل استان بوشهر (خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Ecological Study of Juvenile Fishes of Khuzestan (North West Persian Gulf)
شناسایی و بررسی بوم شناختی مرحله جوانی ماهیان در آبهای شمال غربی خلیج فارس استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2011-1)


The impact of oil pollution on the accumulation of heavy metals (Ni, Pb,Cd & V) in muscle tissue of Pampus argenteus from the northern part of the Persian Gulf
بررسی‌ اثرات آلودگی نفتی در حوزه شمالی خلیج فارس بر میزان تجمع فلزات سنگین (نیکل، سرب،‌ کادمیوم و انادیوم) در بافت عضله‌ی ماهی حلوا سفید (Pampus argenteuss)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of flow regimes in surface discharge of negative buoyant effluents into non stagnated water
پیش‌بینی رژیمهای حاکم در تخلیه سطحی فاضلابهای با شناوری منفی در پیکره‌های آبی غیرساکن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the economic value of coral reefs of Iran, egarding their recreational usage and using a contingent valuation method, case study:Kish Island, Persian Gulf
برآورد ارزش اقتصادی آبسنگ‌های مرجانی جزیره کیش با توجه به استفاده تفریحی آنها و بهره‌گیری از روش تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of extracting agar of Persian Gulf’s Gracilaria corticata algae
بهینه سازی استخراج آگار از جلبک Gracilaria corticata در خلیج فارس
| [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Water quality index of Karoon River as indicator of Khorramshahr Soap Factory sewage effects
شاخص کیفیت (WQI) آب رودخانه کارون به‌عنوان نشان‌دهنده اثرات پساب صابون‌سازی خرمشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation on macro benthic fauna of Southwestern of Anzali Lagoon and the relation of organic material to macro invertebrates
بررسی فون ماکروبنتیک بخش جنوب غربی تالاب انزلی و ارتباط آن‌ها با مواد آلی بستر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expermental investigations for the effects of single groin roundhead on erosion and sedimentation of sandy bed subject to long shore currents
بررسی‌ آزمایشگاهی اثر شکل دماغه یک آب‌شکن عمود بر ساحل در فرسایش و رسوبگذاری بستر دانه ای تحت تاثیر جریان‌های موازی ساحل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2010-10)


Analysis of violations of safety requirements established by the international maritime regulations
تحلیل موارد نقض شرایط ایمنی براساس مقررات بین‌المللی دریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trace metals in the mussel Donax trunculus of Annaba estuaries, Algeria
فلزات ردیاب در صدف دوکفه‌ای Donax trunculus در کشندان‌های آنابا، الجزایر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining mercury and methylmercury in sediments of the northern parts of the Persian Gulf
تعیین میزان جیوه و متیل جیوه در رسوبات بخش‌های شمالی خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A two-dimensional vertical non-hydrostatic model for simulation of free surface flows
توسعه مدل غیرهیدروستاتیک دو بعدی در قائم برای شبیه‌سازی جریانهای با سطح آزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between tide and great earthquakes
ارتباط میان کشند و زمینلرزه های بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Polychaete community structure and it’s relationship with heavy metal concentration in winter in Bahrakan zone sediments
بررسی ساختار جمعیت پرتاران و همبستگی آن با غلظت فلزات سنگین در فصل زمستان در رسوبات منطقه بحرکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of species diversity and dominance of Decapoda of the intertidal zone of Bushehr rocky shores-the Persian Gulf
بررسی تنوع گونه‌ای و غالبیت ده‌پایان منطقه بین جزر و مدی سواحل صخره‌ای بوشهر ـ خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on the impact of shrimp effulluent on distribution and density of macrobenthos in Mazagh Creek in Hormozgan
بررسی‌ اثرات‌ پساب‌های مزارع پرورش میگو بر توزیع و تراکم ماکروبنتوزها در خور مازغ ‌در هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2010-7)


Evaluation of the sedimentation rate with 210Pb and 137Cs using the CRS model and estimation of the total inventory of sediment in the Algerian Coast
ارزیابی نرخ رسوبگذاری با استفاده از سرب 210 و سزیوم 137و بهره‌گیری از مدل CRS و تخمین بیلان رسوبات کل در سواحل الجزایر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Temperature dependence of heptadecanoic and methyl-heptadecanoic fatty acids of Chiton lamyi in Chabahar Bay
وابستگی تغییرات دمایی اسیدهای چرب هپتادکانوئیک و متیل هپتادکانوئیک به دمای آب دریا در بافت پای Chiton lamyi در خلیج چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abundance and distribution of planktonic chaetognaths in the Strait of Malacca
پراکندگی پیکانیان درتنگه مالاکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the mechanism of the reshaping berm breakwaters
بررسی مکانیسم‌ها و چگونگی رفتار موج‌شکن‌های سکویی شکل‌پذیر در برابر حمله امواج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Population dynamics, dispersal and reproductive cycle of the Nereis diversicolor, in the Noor Coast-The south of the Caspian Sea
پویایی جمعیت، پراکنش و چرخه تولیدمثلی کرم پرتار Nereis diversicolor در ساحل شهرستان نورـ جنوب دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attached fauna population on artificial reef in north west of the Persian Gulf costal water
ساختار جمعیتی موجودات چسبنده در منطقه سازه‌های مصنوعی احداث شده در سواحل شمال غربی خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of sublethal concentrations of cadmium on some biochemical parameters in the blood of Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix)
تاثیر غلظت‌های نزدیک به کشنده کادمیوم بر روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی در خون ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Weekly variation of phytoplankton community structure in the Strait of Hormoz
بررسی تغییرات هفتگی در ساختار جمعیتی فیتوپلانکتون‌های تنگه هرمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2010-4)


Industrial Environmental Monitoring in the Conditions of Unstable Environmental Situation
پایش محیط‌های صنعتی در شرایط نامتعادل محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Wave Reflection Coefficient of Irregular Waves from Reshaping Breakwaters Using Physical Modeling Results
تعیین ضریب بازتاب امواج نامنظم از موج‌شکن‌های شکل‌پذیر با استفاده از نتایج مدل فیزیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sedimentological and Geochemical Characteristics of the Gorgan Bay Sediments
شاخصهای رسوبشناختی و ژئوشیمیایی رسوبات خلیج گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytical Investigation of Radiation Flux in the Water Surface Skin With Application to the Remote Sensing of SST
بررسی تحلیلی شار تابشی در پوسته سطحی آب با هدف کاربرد در سنجش از دور SST
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction of Evaporation, Rain and Rivers Effects in Finite Volume Modeling of Horizontal Flow on Caspian Sea 3D Bed
اندرکنش تاثیرات تبخیر، بارش و ورودی رودخانه‌ها در مدلسازی حجم محدود جریان‌های افقی روی بستر سه بعدی دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Three Dimensional Numerical Modeling of Circulation in the Strait of Hormuz
مدل‌سازی عددی سه بعدی گردش‌آب در تنگه هرمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on Natural Feeding of Commercial Juvenile Otolithes Ruber Fishes (Sciaenidae) in Khozestan Coastal Waters (Persian Gulf)
رژیم غذایی بچه ماهیان شوریده Otolithes ruber در سواحل استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Abundance and Diversity Change of Polychaete under Marine Fish Cage Culture in Ghazale Creek (Mussa Creek)
بررسی تغییرات فراوانی و تنوع پرتاران (Polychaetes) در زیر قفس‌های پرورش ماهی خور غزاله (خورموسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles