نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی- قوانین نشریه
قوانین نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برای مقالات داوری شده و پذیرفته شده، در مرحله چاپ مقاله مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سه میلیون ریال) جهت تامین هزینه چاپ و انتشار مقالات از نویسندگان دریافت می گردد.

دستـــرســـی بـــه اطلاعـــات و دریــافت کامل متــن مقــــالات در این نشــریـــــــــه رایـــــگان اســــــــت.

نشریه علمی - پژوهشی اقیانوس شناسی از لحاظ اصول اخلاقی از دستورالعمل COPE پیروی می کند.

سرقت و تقلب علمی در سامانه های مختلف اینترنتی بررسی می شود و به داورها تاکید می شود که حتما مقالات را در این خصوص بررسی نمایند. اگر تخلفی صورت گیرد بر اساس دستورالعمل COPE با نویسندگان برخورد خواهد شد.

این نشریه تحت مجوز CC BY چاپ می شود.

لطفا هر گونه سئوال و پیگیری مقالات تنها از طریق ایمیل مجله jocinio.ac.ir صورت پذیرد.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی:
http://joc.inio.ac.ir/find.php?item=1.66.23.fa
برگشت به اصل مطلب