نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی- ارکان نشریه
ارکان نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صاحب امتیاز و ناشر: پژوهشگاه ملی اقیانوس­ شناسی و علوم جوی

مدیر مسوول: دکتر بهروز ابطحی

سردبیر: دکتر احمد سواری 

مدیر داخلی: دکتر مریم حکیم الهی

ویراستار فارسی: دکتر مریم حکیم الهی

ویراستار انگلیسی: فهیمه فروغی

انجمن علمی همکار: انجمن علوم و فنون دریایی ایران

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی:
http://joc.inio.ac.ir/find.php?item=1.65.14.fa
برگشت به اصل مطلب