نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی- ارکان نشریه
ارکان نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشریه علمی - پژوهشی اقیانوس شناسی دارای مجوز علمی - پژوهشی به شماره 3/10681 مورخ 87/12/28 از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه سازی شده و ضریب تاثیر (IF) این نشریه در این پایگاه تعیین شده است.

صاحب امتیاز

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
انجمن علمی همکار
انجمن علوم و فنون دریایی ایران

مدیر مسئول

دکتر بهروز ابطحی

سردبیر

دکتر احمد سواری

مدیر داخلی

دکتر مریم حکیم الهی

ویراستار فارسی

دکتر مریم حکیم الهی

ویراستار انگلیسی

فهیمه فروغی

صفحه آرایی

مرضیه مزینانی

ناشر

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

.............................................................................................................................................................................................

آدرس

تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان شهید اعتمادزاده، شماره 3

تلفن: 5-66944873
نمابر: 66944869

 

 پست الکترونیکی: joc@inio.ac.ir
وب گاه: http://joc.inio.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی:
http://joc.inio.ac.ir/find.php?item=1.65.14.fa
برگشت به اصل مطلب