نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی- ارکان نشریه
ارکان نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشریه علمی - پژوهشی اقیانوس شناسی دارای مجوز علمی - پژوهشی به شماره 3/10681 مورخ 87/12/28 از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه سازی شده و ضریب تاثیر (IF) این نشریه در این پایگاه تعیین شده است.

صاحب امتیاز

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
انجمن علمی همکار
انجمن علوم و فنون دریایی ایران

مدیر مسئول

دکتر بهروز ابطحی

سردبیر

دکتر احمد سواری

ویراستار انگلیسی

فهیمه فروغی

صفحه آرایی

مرضیه مزینانی

ناشر

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

.............................................................................................................................................................................................

آدرس

تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان شهید اعتمادزاده، شماره 3

تلفن: 5-66944873
نمابر: 66944869

 

 پست الکترونیکی: jocinio.ac.ir
وب گاه: http://joc.inio.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی:
http://joc.inio.ac.ir/find.php?item=1.65.14.fa
برگشت به اصل مطلب