:: دوره 10، شماره 38 - ( 1398 ) ::
جلد 10 شماره 38 صفحات 111-122 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت رقابت پذیری مناطق آزاد تجاری- صنعتی در سطح بین‌المللی بر اساس روش نظریه زمینه‌ای
اصغر رشنودی، مرتضی سلطانی، اسداله کردنائیج، علی حمیدی‌زاده
استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس ، naeij@modares.ac.ir
چکیده:   (923 مشاهده)
چکیده
مناطق آزاد تجاری-صنعتی یکی از سیاست های اقتصادی مورد توجه تصمیم گیران و سیاستگذاران کلان کشورها، در راستای افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی است. هدف اصلی این پژوهش  شناسایی  و تبیین عوامل کلیدی موفقیت رقابت پذیری مناطق آزاد تجاری صنعتی در سطح بین المللی با استفاده از نظریه‏ی داده‏بنیاد است ازجمله نوآوری های پژوهش حاضر شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت رقابت پذیری مناطق آزاد تجاری صنعتی در سطح بین المللی با بهره گیری از روش پژوهش کیفی و نرم افزار مکس کیو دی ای (MAXQDA) در حوزه رقابت پذیری مناطق آزاد تجاری-صنعتی است. در این پژوهش از روش تحقیق نظریه برخاسته از داده­ها استفاده گردید و برای جمع آوری داده ها با 36 نفر از مدیران عامل و مدیران باتجربه، مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصاحبه های عمیقی انجام گرفت.معیار اصلی برای تعیین حجم نمونه، نیل به نقطه اشباع نظری بود. تمامی افراد حجم نمونه مورد مطالعه با رویکرد هدفمند انتخاب شدند. کدگذاری و تحلیل داده ها طی سه مرحله به انجام رسید و در نهایت، مدل پارادایمی عوامل کلیدی موفقیت رقابت پذیری مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سطح بین المللی با استفاده از نظریه زمینه‏ای شکل گرفت. در مرحله نظریه داده­بنیاد گلیزری و نظرسنجی خبرگان از نظرات 8 نفر از خبرگان  صاحب نظر در حوزه رقابت پذیری و آشنا به روش نظریه داده­بنیاد استفاده شد. روایی مدل توسط خبرگان دلفی تایید شد. بر اساس نتایج این تحقیق 10 مقوله شناسایی شدند که عبارت‌اند از:مسائل نظام مدیریتی و الزامات اداری،مسائل نظام اقتصادی و پارادیم توسعه،تفکر راهبردی و نقش پذیری دولت در سیاستگذاری و اجرا،مسائل بین المللی و ارتباطات اقتصادی،بستر رقابت پذیری و موقعیت استراتژیک مناطق،تاب آوری اقتصادی و بازار آزاد رقابتی،مسائل حاکمیتی و دیپلماسی هوشمند،عوامل برون سازمانی و درون سازمانی،توسعه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی،رویکرد و اکشن پلن مناطق آزاد تجاری-صنعتی.
واژه‌های کلیدی: عوامل کلیدی موفقیت، مناطق آزاد تجاری صنعتی، رقابت‌پذیری، نظریه زمینه‌ای.
متن کامل [PDF 830 kb]   (273 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت دریا
دریافت: 1397/7/12 | پذیرش: 1397/12/9 | انتشار الکترونیک: 1399/2/27
فهرست منابع
1. پارسائیان، ح.؛ نایب زاده، ش.؛ 1396. تحلیل رقابت پذیری دانشگاه براساس مدل مایکل پورتر با استفاده از تکنیک دلفی فازی و تاپسیس، پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری، پاییز 1396 ، شماره 2.
2. رفیعیان، م.؛ مسعودی، س.؛ 1396. نقش منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس در ساختار فضایی شهری آذربایجان شرقی: پژوهش های نوین علوم جغرافیایی، معماری و شهرسازی،سال اول ،شماره 7.
3. صادقی، ز.؛ حری، ح.؛ ادیب زاده، ا. ؛1390. برررسی توان رقابتی صنایع نساجی استان یزد، بررسی های بازرگانی، شماره 49،صفحات66-53.
4. Aghazadeh, H., & Mehrnoush, M., 2010 . Scale of competitiveness in Iranian commercial banks with emphasis on the international performance. Journal of Economic Research, The first issue (in persian).
5. Aghazadeh, H., 2011 . Considering their components effective on the competitiveness of Iranian enterprises, Quarterly of economic investigations, 6(3). (in Persian)
6. Akbarian, R; Khoram, Z., 2011. "Foreign Investment Absorption", Journal of Political - Economics, No. 283:148-159.
7. Ambastha, A; Momaya, K.,2004. Competitiveness of firms: review of theory, frameworks and models. Singapore Management Reiew, 26(1), 45-61.
8. Arbabian, S؛Mirzaei, M., 2012. The Effect of Labor Flexibility on Industries with High Technology in Iran, Iranian Journal Of Trade Studies(IJTS), Issue 60.
9. Bartlett ,A;Ghoshal, S., 1989 . Managing across borders. Harvard business school press, Boston, MA.
10. Braun, v ; Clarke, v ., 2006. using thematic analysis in psychology ,qualitative research in psychology journal, vol 2, 123-140. [DOI:10.1191/1478088706qp063oa]
11. Bruno, A; Leidecker, J., 2000. "Identifying and Using Critical Success Factors". Long Range Planning journal,17(1):23-32. [DOI:10.1016/0024-6301(84)90163-8]
12. Byun, J; Park, H; Hong, P.J., 2017 . An international comparison of competitiveness in knowledge services. Technological Forecasting and Social Change, 1114(1), 203-213. [DOI:10.1016/j.techfore.2016.08.014]
13. Divandari A.; Aghazadeh, H.; & Nikoukar, G. H., 2009 . Market orientation and business performance in iran. Journal of Management, I, 39-54 (in persian).
14. Esfandiary,A ; Moghadas,S ; Delavari,M ., 2008. Assessing the performance of Iran's free trade zones, Journal of Economics Research, 8)28:( 1-243.
15. Fakoor Sagihe, A; Olfat, L; Feizi, K; Amiri,M ., 2014. A model of Supply chain resilience for competitiveness in Iranian automotive companies,Journal of Production and Operations Management, 5(1):143-164.
16. Gallagher, K; Ocampo, Z; Ming, Y., 2014 , Capital Account Liberalization in China: A Cautionary Tale, A Global Economic Initiative policy brief, Issue 2.
17. Gholamali falah, F., 2008. "The Effect of Economic Security on Attracting Foreign Investment and Growth ", MSc Thesis, Tehran University.
18. Goorani, E; Beyranvandzadeh, M ; Alizadeh, S; Heshmati,M., 2013. Investigation the Position of Free Zone in the Qeshm Island in Sustained Development and Social Security, Town and Country Planning, 5(1),:27-49.
19. Gupta, S., Malhotra, N.K., Czinkota, M. & Foroudi, P. (2016). Marketing innovation: A consequence of competitiveness. Journal of Business Research, 69(12), 5671-5681. [DOI:10.1016/j.jbusres.2016.02.042]
20. Haghshenas Kashani, F. & Saeidi, N., 2011. Prioritizing factors effective on competitiveness in national carpet industry by Fazi tapsis method, Research and Scientific Journal of Modern Marketing Research, 1(1): 127- 154. (in Persian).
21. Hakimabad , H., 2009. Iran's Free Trade Zones: Challenges and Opportunities, the Social and Economic Development Group (MNSED), Middle East and North Africa Region, World Bank.
22. Harati Mokhtari A, Sadjadi Parsa J, Alahyari E. Identifying and Prioritising Effective Factors on Amirabad Port Marketing Services using AHP Model. Journal of Oceanography. 2017; 8 (31) :43-52 [DOI:10.29252/joc.8.31.43]
23. Hendricks,B;Vinod R.,2005."Supply-chain disruptions:Torpedo shareholder value and profitability".Metal Producing & Processing, 43(6), 36-35.
24. Jafartash amiri ,B., Puyanzade, N.2015.Assessing and prioritizing the factors affecting the tourism industry competitiveness in Iran. Journal of Management and Development Process. 2015; 28 (3) :85-106.
25. Jamali G. Internal and Environmental Analysis of Bushehr Port by AHP-SWOT Integration Approach. Journal of Oceanography. 2015; 6 (22) :39-48
26. Karimikia, A; Moghdam, M.,2012. "Investigation of Effective Factor of Investment in Arvand's Free Zone ", Journal of Internationl Policy, NO. 6(7): 5-28.
27. Kiani Moghadam M, Jafarzadeh Kenari M, Bakhshi zadeh A. RelativeEfficiency Appraisalof Iranian Ports Using Data Envelopment Analysis (DEA) Technique. Journal of Oceanography. 2013; 4 (13) :73-83
28. Krugman, P.R., 1996. "Making sense of the competitveness debate",Oxford Review of Economic Policy, 12.(3). [DOI:10.1093/oxrep/12.3.17]
29. Lan, W ; Yin, Q., 2009. "Analysis of Economic Factors Attracting FDI in West China Since Reform and Opening-up", International Journal of Business and Management, 4(2):26-30. [DOI:10.5539/ijbm.v4n2p26]
30. Laszlo S. and Ulbert, J., 2009. "The Examination Of The Competitiveness In The Hungarian Sme Sector : A
31. Laszlo S., & Ulbert, J., 2009 . The examination of the competitiveness in the hungarian sme sector: a firm level analysis. Faculty of business and economics, university of pecs.
32. Masoom,O.,2011.Investigating the Impact of Human Capital on Bank Competitiveness، Islām va Pazhūheshhāye Modirīyatī, Vol.1. No.2, Fall 2011
33. Mehregan, M. R.; Safari, H., & Asgharizadeh, E., 2009 . Design competitiveness model in business level using structured equation modeling baizin networks. Journal of Management Sciences, iran,3(9), 73 -104 (in persian).
34. Mesrinejad ,S., 2008. Trade Liberalization and International Competitiveness in Iran: An Application of Computable General Equilibrium (CGE) Model :101-116. (in Persian)
35. Mohammad Hossein, Sh; Sahar N. T., 2016. Suitability Assessment of Success Factors of Regional Development Competitiveness in Iran,48(3):407-602.
36. Mostafavi, S. M., 2011. Comparing the satisfaction of private and public bank customers in Iranian banking system by using Mischera model, Journal of Public Management, Tehran university, 3(7): 167-184. (in Persian)
37. Murray, M., 2016. Export Processing Zones (EPZ), EPZs are strategies for economic development, November.
38. Nunnen Kamp, P., 2002. "Determinants of FDI in Developing Countries: Globalization Has changed the Rules of the Game? ", Kieler Arbitspapiere, Kiel WorkIng Papers, No. 1122.
39. Ostadi Iraj, M؛ Soleimon Pouromran, M., 2017 . The relationship between the organizational resilience and the competitiveness and sustainable competitive , "The Journal of Management and Economics", 28(108): 103-125.
40. Pena-Vinces, J.C., Acedo, F.J. & Roldan, J.L., 2014 . Model of the international competitiveness of SMNEs for Latin American developing countries. European Business Review, 26(6), 552-567. [DOI:10.1108/EBR-03-2013-0039]
41. Porter , M.E , Schwab, K .,2008. "Competitiveness" . The Free Press : New York .
42. Porter, M.E., 1990. "The Competitive Advantage of Nations", The Free Press: New York. [DOI:10.1007/978-1-349-11336-1]
43. Rahnavard ,F., 2011. Influential Factors on Iran's Free Trade-Industrial Zones, Journal of Management and Development Process, 23 (2) :45-59.
44. Razavizadeh , N; mohamadpoor, A., 2010. Interpretation of experience in the construction of the school building, journal of Culture Strategy, issue 1: 17-34.
45. Rezai, M., 2007 . "The Effects of Good Governance on Attracting Investment- Foreign Direct Investment", Journal of Social Welfare, No(26):85-104.
46. Rockart, J., 2001, "Chief Executives Define Their Own Information Needs". Harvard Business Review, March/April, 81-92.
47. Roknoddin Eftekhari, A; Vejdani Tehrani, H; EbrahimA., 2009 . "Assessing and Prioritizing Iran Free Trade Zones Using of MADM", Quarterly Humanities, 13(3):143-166. (in Persian).
48. Sa" Nchez J, Callarisa L.L.J, Rodri"Guez R .M, Moliner M .A., 2006. "Perceived Value Of the purchase Of Atourismproduct", TourismManagement, 27(4):394-409. [DOI:10.1016/j.tourman.2004.11.007]
49. Sadjadiparsa J, Zarei S. Identifying the Factors of Iranian Failing in Attracting Shipping Companies Towards Ship Supplying Services. Journal of Oceanography. 2013; 3 (12) :77-85
50. Safdari, F., 2011. Discussions in competitiveness: The rule of strategy and clusters, Economic Studies and Research Center, Tehran. (in Persian).
51. Sayareh J, Iranshahi S, Tahmak H R. Analyzing and Prioritizing the Effective Factors on the Job Satisfaction of Personnel of Ports and Maritime Organization in Imam Khomeini Port. Journal of Oceanography. 2013; 4 (15) :93-102
52. Sayareh J, Tahmak H R, Mansoori Rudi M, Iranshahi S. A Feasibility Study of Promoting Bandar Abbas to a Free Trade-Industrial Port. Journal of Oceanography. 2015; 5 (20) :123-135
53. Schwab, K., 2012 . the Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum Geneva, Switzerland.
54. Shakeri, A; Salimi, F., 2006. "RankIng of Effective Factor of Investment in Chabahar Free Zone in AHP Technique", Journal of Economics, No. (6): 95-129.
55. Shomali Pour B, Saeidi N, Kaabi A, Hallafi H, Rashnoodi A. Estimating the Next Twenty Years of Cargo Traffic of Sea, Road and Rail Modes of Transport at Imam Khomeini Port Complex Using Time-Series Analysis Model. Journal of Oceanography. 2014; 5 (17) :145-155.
56. Shurchuluu, P., 2002. "National productivity and competitive strategies for the new millennium", Integrated Manufacturing Systems, 13(6):408-414. [DOI:10.1108/09576060210436650]
57. Subramanian, N., Gunasekaran, A., Yu, J., Cheng, J. & Ning, K., 2014. Customer satisfaction and competitiveness in the Chinese E-retailing: Structural equation modeling (SEM) approach to identify the role of quality factors. Expert Systems with Applications, 41(1), 69-80. [DOI:10.1016/j.eswa.2013.07.012]
58. Taban, M; Vahid Sharafi,V; Mohammadi, E; Viseh, S., 2015. considering the relationship between enterprise intelligence, attractiveness and banks' internal capabilities with their competitiveness, Journal of Business Management, 7(3):583-600.
59. Taghvi, M; Rezai, M., 2010. "The Effects of Factors Other Than Liberalization Policies to Attract Foreign Direct Investment in the Free Trade Zones- Iranian Industry", Journal of Economic Research, 1( 1):15-40.
60. Valibeigi, H; Tamali, F., 2002. "Auto Parts Export Specialization Pattern of OIC Member Countries: A Comparative Analysis", Seminar onMechanical Engineering Products in The OIC Member States: 24-25 December 2002.
61. Wong, P.W. & Teoh, K., 2016. The influence of destination competitiveness on customer-based brand equity. Journal of Destination Marketing & Management, 4(4), 206-212. [DOI:10.1016/j.jdmm.2015.05.001]XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 38 - ( 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها